Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitet

Tag Archives: kvalitet

Rakija nepoželjni ukusi i popravljanje kvaliteta

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar

Rakija nepoželjni ukusi kod rakija proizvedenih u doma?instvu i popravljanje kvaliteta – Gorak ukus. Ova mana nastaje kao posledica prerade vo?a zajedno sa peteljkama i liš?em. Uzro?nik je vrsta alkohola koja nastaje iz peteljki i liš?a tokom fermentacije (vrenja). Redukovanje ove mane obavlja se tretiranjem pi?a sa eponitom (sredstvo za uklanjanje nepoželjnih mirisa u vinima i rakijama biljnog ili životinjskog ... Read More »

Sajam pekarstva i mlinarstva u Novom Sadu

sajam pekarstva

Sajam pekarstva i mlinarstva – 2.sajam i 22.konferencija „Pekarsko mlinarski dani“ od 12 do 14. oktobra na Novosadskom sajmu. Na ovogodišnjem Sajmu i konferenciji, koji se održava pod sloganom “DO?I,VIDI, NAU?I, PRIMENI“ okupi?e se najeminentniji stru?njaci iz pekarske, mlinarske i poslasti?arske profesije. Na drugom Sajmu pekarstva i mlinarstva stru?na javnost i posetioci ?e imati priliku da se na jednom mestu ... Read More »

Samo prva klasa donosi sigurnu zaradu

breburn jabuka

SAMO PRVA KLASA DONOSI SIGURNU ZARADU. ?esto naši vo?ari u želji da imaju što ve?e prinose po jedinici površine insistiraju prilikom rezidbe da se ostavi što je mogu?e više rodnih grana („rezidba na rod“). Me?utim u svetu otvorenog tržišta opsta?e samo oni koji imaju dobar kvalitet, a ne samo koli?inu. Svakako da se mora na?i neki balans izme?u kvaliteta i ... Read More »

Kvalitet jaja obezbedjuje zaradu

jaja manjak minerala

Kvalitet jaja – Momentalno je cena jaja veoma dobra za proizvo?a?e. Kvalitet jaja za konzum su  na prvom mestu sveža, ?ista i krupna jaja. Za ishranu ljudi su najbolja jaja do 3 dana starosti. Što je jaja svežije to je kvalitetnije. Ne?ista ljuska jaja može da uti?e na brže kvarenje i gubitak kvaliteta, pa jaja za konzum moraju imati ?istu ... Read More »

Proizvodnja i kvalitet ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja i kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa zavisi od niza ?inioca, koji se na?elno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uklju?uje obe grupe pomenutih ?inioca. Zahvaljuju?i selekciji, stvorene su i unapre?ene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na ve?u i kvaletniniju proizvodnju mesa. ... Read More »

Hranivo, kvalitet kod zasušenja krava

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Hranivo, kvalitet – Za zasušene visokogravidne krave potrebno je obezbediti najkvalitetnije seno i silažu. Preporu?uje se smesa livadskog sena i leguminoza, odnosno kvalitetno lucerkino seno. Ako se u obrok daje i so?na hrana, seno se daje oko 2 kg/100kg težine krave. Od silaža u obzir dolazi kvalitetna kukuruzna silaža i senaža. Silaža od leguminoza se ne preporu?uje jer obi?no sadrzi buternu ... Read More »

Konkurs – sertifikacija bezbednosti i kvaliteta -AP Vojvodina

sjenička mleko prerada sajam etno

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini. Namena i visina sredstava Sredstva po ovom ... Read More »

Pšenica analiza zrna i određivanje kvaliteta

pšenica krediti za obrtna

Pšenica se u Srbiji otkupljuje bez razvrstavanja po kvalitetu. Svetsko tržište u trgovini pšenicom vrednuje zrno po kvalitetu i cene se razlikuju do 20 US$ po toni. Obe?ava se da ?e 2017. godine otkup biti realizovan po kvalitativnim grupama. Da bi se utvrdio kvalitet pšeni?nog zrna je nužno imati odgovaraju?u opremu. To obezbe?uje  kompanija “MC Labor” d.o.o. iz Novog Beograda koja ... Read More »

Suncokret i kvalitet, šta je važno otkupljivačima ?

Suncokret i kvalitet – Seme suncokreta je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva. Da bi se mogao nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, suncokret mora da ispunjava odre?ene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.          Seme suncokreta  namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava slede?e uslove: – da je zdravo, jedro i suvo,  – da sdrži ... Read More »

Kvalitet proizvoda i njegovo označavanje – put uspeha

Kvalitet proizvoda – Veoma je zna?ajno da se me?u mnogim proizvoda na rafovima marketa izdvoji Vaš proizvod – posebnom oznakom kvaliteta. Ministarstvo poljoprivrede je uputilo poziv za izradu naziva i vizuelnog identiteta za prvu javnu oznaku višeg kvaliteta prehrambenih proizvoda u Srbiji traje do 27. maja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva pojedince i grupe autora da ... Read More »