Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitet ovčijeg mesa

Tag Archives: kvalitet ovčijeg mesa

Proizvodnja i kvalitet ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja i kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa zavisi od niza ?inioca, koji se na?elno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uklju?uje obe grupe pomenutih ?inioca. Zahvaljuju?i selekciji, stvorene su i unapre?ene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na ve?u i kvaletniniju proizvodnju mesa. ... Read More »