Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz

Tag Archives: Kukuruz

Cene na svetskim berzama poljoprivrednih proizvoda

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim

Cene na svetskim berzama – Cene pšenice su stagnirale,ali pšenica iz regiona Crnog mora ima  veliku  prednost zbog  nižih izvoznih cena. Vrednost eura prema US$ je 1:1,18 – taj odnos zaustavlja izvoz iz EU. Cene uljarica seoporavljaju i beleže rast, uljana repica na 379 eura za tonu. Evropsko tržište Evropa se bori sa svijim slabim mogućnosti za izvoz pšenice. Rusija jepovećala ... Read More »

Cene na svetskom tržištu poljoproizvoda

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim

Cene na svetskom tržištu poljoproizvoda – mali pad cena uljane repice i soje, veliki prinosi soje u Brazilu uti?u negativno na cene na tržištu. Svetske zalihe pšenice su na 267,4 miliona tona, iznad ekonomski opravdanih zaliha, uz informacije o pove?anju površina pod pšenicom u SAD. Stopa ekonomskog rasta u zoni EU je revidirana na 2,2 % za 2017. godinu. Evropsko ... Read More »

Kukuruz otkup Republička direkcija za RR – 23 din/kg

balans kukuruz otkup

Kukuruz otkup – Republi?ka direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, doma?eg porekla, a u skladu sa Zaklju?kom Vlade Srbije od 26. oktobra 2017. godine Od koga ?e se vršiti kupovina? Kupovina merkantilnog  kukuruza vrši?e se od: – fizi?kih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, ... Read More »

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim

Cene na berzama – cene na tržištima u svetu nisu ohrabruju?e za poljoprivrednike. Brazil beleži cene kukuruza na lokalnom tržištu ?ak ispod cene koštanja ! Cena uljane repice je pod pritiskom velike ponude na tržištu – Kanada je svetski važan proizvo?a? uljane repice i njeni proizvo?a?i su ponudili ve?e koli?ine na tržištu. Evropsko tržište BUGARSKA –  kukuruz je obran sa 347.000 ... Read More »

MONOKULTURA, koje vrste mogu da se koriste

monokultura suncokret desikacija

Monokultura – Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovaraju?omi pravilnom smenom useva ostvaruje ve?a i racionalnija poljoprivredna proizvodnja.Pojava biljnih bolesti, šteto?ina i korova u usevima, karakteristi?ni su za odre?ene kulture te se sa smenom useva spre?ava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva u monokulturi ... Read More »

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim

Cene na berzama – vremenske prilike u Evropi su idealne za setvu. U Argentini i Brazilu se beleži manjak vlage za predstoje?u setvu soje. Soja na tržištu SAD beleži cenu na psihološkoj granici od 10$/bušel  (cca 27,216 kg ) Uljne kulture beleže blagi pad cena jer trgovci prate odluke Malezije – drugog najve?eg proizvo?a?a palminog ulja. Malezija  uvedi izvozne takse ... Read More »

Kukuruz vlažnog zrna čuva hranljiva svojstva

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Kukuruz vlažnog zrna. U poslednje vreme svedoci smo sve ve?eg uticaja neo?ekivanjih klimatskih uslova na kvalitet i koli?inu pripremljene hrane za stoku. Jedno od rešenja u takvim uslovima može biti i koriš?enje vlažnog kukuruza za ishranu doma?ih životinja.  Kukuruz vlažnog zrna, koje je samleveno i silirano ili celoga zrna, podvrgnut inertiranju (?uvanje uz pomo? dejstva mikroorganizama koje uklju?uje fermentaciju) , ... Read More »

Gubitak u poljoprivredi više od milijardu dolara ?

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi

Gubitak u poljoprivredi – ove godine se licitira -Koliko iznosi gubitak zbog suše. Mnogi kažu da nemaju nikakav prinos soje, kukuruza 2 do 3 tone po hektaru … Država iznosi umiruju?e rezultate da ?e rod biti manji za 30%. Gde ?e biti prava procena i kako ?e se pomo?i poljoprivrednicima? Pšenica je ipak imala dobar prinos spram sušnog perioda. Kukuruz ?e ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvo?a?a u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana ve? duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoisto?no a naravno i doma?e tržište. Mogu?nost ovakvog ... Read More »

Slama kao stočna hrana – da li vredi ?

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine

Slama predstavlja sto?nu hranu slabije hraniljive vrednosti. Uprkos tome, slame mogu biti zna?ajne u ishrani doma?e stoke, naro?ito preiživara, naro?ito goveda i ovaca. Slama svojom zapreminom podmiruje kod stoke ose?aj gladi. Ispunjavaju?i creva uti?e povoljno na varenje. Me?utim, slama kao isklju?iva hrana ne može ni da podmiri potrebu za održavanje života, a kamo li da proizvodi mleko, meso, vunu ili ... Read More »