Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz silaža

Tag Archives: Kukuruz silaža

Aflatoksin – besplatna analiza silaže AP Vojvodina

aflatoksin u silaži siliranje perka

Aflatoksin – ove godine uz sušu i smanjene prinose mogu?a je pojava opasnog otrova aflatoksina u silaži. Da bi predupredili mogu?e štete možete izvršiti BESPLATNU analizu silaže. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda na Departmanu za sto?arstvo organizuje prikupljanje uzoraka silaže kukuruza sa farmi i gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine radi pra?enja sadržaja aflatoksina. Aflatoksin – ... Read More »

KUKURUZ silaža visina kosidbe za kvalitet-ISV

 KUKURUZ silaža – Visina kosidbe kukuruza treba da je takva da silokombajn u procesu rada ne uvla?i zemlju u obliku prašine ili blata, jer u zemlji se nalaze buterne bakterije koje u procesu fermentacije kvare kvalitet silaže. Uobi?ajena visina je oko 20 cm. Visina kosidbe u mnogome zavisi od toga kojoj vrsti i kategoriji je namenjena silaža i koji se ... Read More »

Kukuruz silaža cele biljke – najbolji način

Kukuruz silaža – Dobro pripremljena silaža predstavlja kvalitetno kabasto hranivo koje se koristi u ishrani preživara. Ona mora da bude ispravna, rastresita, da ima dobre organolepti?ke osobine odnosno boja da je žuto-zelena, da ima prijatan miris i optimalnu kiselost oko 4,2. Trenutne vremenske prilike u Srbiji nagoveštavaju da ?e ovogodišnji rod kukuruza biti prose?no uspešan kako za branje, tako i ... Read More »