Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz šećerac

Tag Archives: Kukuruz šećerac

Kukuruz šećerac donosi veću zaradu ratarima

kukuruz šećerac

Kukuruz še?erac se koristi za ljudsku ishranu u mle?noj fazi razvoja , kada je zrno nežno, so?no i slatko. Še?erac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde postoji tradicija proizvodnje i potrošnje, a potrošnja se iz godine u godinu pove?ava u ve?ini zemalja širom sveta. Kukuruz še?erac dobro uspeva na prirodno plodnim, strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja ... Read More »

Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

ipard iskustva kukuruz manjak integralna

Kukuruz še?erac se tretira kao povr?e. Koristi se u ljudskoj ishrani u mle?noj fazi razvoja endosperma. Može se gajiti u prvom delu vegetacije ili postrno, nakon ubiranja nekog ranijeg useva. Poznato je da je kukuruz še?erac osetljiv na ve?inu herbicida koji se ina?e koriste za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Tako?e, pojedini hibridi še?erca razli?ito reaguju na herbicide, s toga ... Read More »

PAMUKOVA SOVICA napada kukuruz šećerac

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja

Pamukova sovica – Helicoverpa armigera je polifagna šteto?ina koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Na razvoj i masovno razmnožavanje ove sovice povoljno uti?u više temperature i padavine s prole?a i visoke temperature tokom letnjih meseci . Napada i papriku, paradajz. Tipi?na je suptropska vrsta, a u naše krajeve leptiri dole?u sa podru?ja Mediterana koji se, vde dalje razmnožavaju i ... Read More »

Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

Kukuruz še?erac – Kao jedan od  postrnih useva mi preporu?ujemo gajenje kukuruza še?erca, kulture koja se na našim njivama malo gaji a može da da dobre prinose i da obezbedi pristojnu zaradu ratarima. Kukuruz še?erac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde se konzumira u velikim koli?inama. Koristi se u ljudskoj ishrani onda kada je zrno u mle?noj ... Read More »