Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kruška

Tag Archives: kruška

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva

Kruškina buva. Osobine šteto?ine – Kruškina buva li?i na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što je bliža zima. Telo je dugo 2-4 mm. Imaju krupne crvene o?i. Larve su spljoštene svetlo-žute boje. Napada samo kru?ku. Ima 3-5 generacija godišnje. Prezimljava kao odrasli insekat u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se u rano prole?e, krajem marta ?im ... Read More »

Kruška Viljamovka – pravilna prerada voća

kruška viljamovka

Kruška viljamovka – Plod kruške viljamovke sadrži 8-15% še?era, veoma malo kiselina ( 0,10-0,59 %), ali ka zato sadrži mnogo aromati?nih materija, pa se zato rakija dobijena od ove sorte kruške naziva još i ” Viljamovka raskošnog mirisa”.Viljamovka je izuzetno kvalitetna sorta i po mnogima najbolja me?u kruškama. Da bi se dobila kvalitetna rakija, treba koristiti plodove ?iste sorte. Rakije ... Read More »

Vilijamovka – kraljica medju kruškama

kruškina osa cvet vilijamovka -

Vilijamovka – Rakija od kruške u narodu je poznata pod nazivom Kruškova?a. Danas se u svetu a i kod nas sve više traže rakije proizvedene od ?istih sorti, pa je tako i Kruškova?a dobila svoje zavidno mesto na tržištu. Najpoznatije sorte za proizvodnju rakije su: Vilijamovka i Boškova bo?ica Plodovi Boškove bo?ice dostižu svoju punu zrelost sredinom septembra a plodovi ... Read More »

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

kruska monilia prekalemljivanje

Prekalemljivanje vo?aka – Snežana Dargi?evi? Filipovi? Današnju vo?arsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavaju?eg kvaliteta , tada se vrši zamena sorte drugom koja po mnogim svojstvima više odgovara. Cilj prekalemljivanja je zamena jedne sorte drugom radi pove?anje rodnosti ili poboljšanja sortnog kvaliteta. ... Read More »

Kruškina buva preti tokom prolećnog perioda

kruškina osa cvet vilijamovka -

Kruškina buva – Treba pratiti razvoj i stepen polaganja jaja. Podaci govore da je ?ak 70% zasada kruške u svetu iskr?eno zbog šteta koje ?ine kruškina buva i bakteriozna plamenja?a jabu?astog vo?a. Zimska faza karakteriše njena crvenkasta boja. Leto je tako?e vreme njenog razvoja. Što je intenzivnija proizvodnja prisutna u zasadu, tj. Intenzivno ?ubrenje, navodnjavanje, rezidba tada su i problemi ... Read More »

Kruška hemijski sastav plodova kruške

Kruška hemijski sastav plodova kruške zavisi u prvom redu od sorte, ekoloških uslova sredine, primenjene agrotehnike, rodnosti i stepena zrelosti.Od ukupne težine kruške koja se kre?e od 50-500 grama na jestivi deo otpada 95-98%. U hemijski sastav ploda kruške ulaze brojne materije od kojih su najzna?ajnije: voda, suve materije,ugljeni hidrati, celuloza, belan?evine, organske kiseline, tanin.   Voda u plodu kruške ... Read More »

Kruška – investicija, troškovi, isplativost ulaganja

Kruška – investicija koja se isplati. Na tržištu postoji tražnja za kruškom jer se vo?ari više opredeljuju za gajenje jabuka. Veliki broj sorti nudi izbor krušaka koje mogu da budu na tržištu više meseci- ako se pravilno skladište. Najpoznatija kruška je Vilijamovka, koja daruje veoma kvalitetnu rakiju, ali tu su još Karmen, Abate Fetel, Krasanka , Boskova bo?ica, Pakham triumph ... Read More »

Kruška, osa srčikarica prelama mlade izboje

Kruškina osa sr?ikarica – Janus compressus F. postaje sve ?eš?i štetnik kod nas. Spada u periodi?ne štetnike. Štetnik napada vrhove izboja. Njegov izgled – Li?inke su belkaste ili žu?kaste boje. Imaju crnu glavu. Narastu do 10 mm dužine. Telo drži u obliku slova S i na njemu se nalaze zakržljale nožice. Biologija i životni ciklus štetnika Ženka odlaže jaja iznad ... Read More »

Voćarstvo, uticaj uslova sredine na uspeh

Vo?arstvo, uticaj uslova sredine – Prof dr Zoran Keserovi? savetuje. Savremena intenzivna proizvodnja vo?a u velikoj meri zavisi od uslova sredine. Ako uslovi spoljne sredine nisu odgovaraju?i, ?ak i najbolja sorta uz najbolju agro i pomotehniku ne?e dati dobre rezultate. Prirodni uslovi (klima, zemljište i položaj) pojedinih rejona u Srbiji, su izuzetno su povoljni za gajenje vo?a. Limitiraju?i faktori koji ... Read More »