Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krompir

Tag Archives: krompir

Semenski krompir, naklijavanje krtola

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

Semenski krompir, treba da bude proizveden u skladu sa zakonskim odredbama, dorađen, kalibrisan na odgovarajuće frakcije i deklarisan sa svom neophodnom dokumentacijom. Kod nas, povoljni uslovi za semenski krompir su u brdsko-planinskim rejonima. Kada birate semenski krompir treba da se upravljate sledećim kriterijumima: Koji je smer proizvodnje: sveža rana potrošnja, srednje rana ili kasnazimska, prerada za pomfrit ili ;ips. Od ... Read More »

 Krompir fiziološke promene na krtoli tokom godine

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

Krompir fiziološke promene – Šuplje srce – Simptomi ovih promena ne mogu se uočiti spolja na krtolama krompira. Početni simptomi se uspoljavaju u vidu malih pega braon boje bliže centru krtole. Vremenom ove pege se povećavaju i postaju šupljine. Veličina ovih šupljina varira i uglavnom se od centralne šupljine pojavljuju pukotine. Oko ivice šupljine nalazi se tkivo koje je u početku rozikasto, ... Read More »

Sorte krompira – garant uspešne proizvodnje

krompir sorte krompira

Sorte krompira – Dosadašnja podela krompira samo na „crvene i bele“ treba da se promeni te da krompir kao nezaobilazna namirnica dobije mesto koje mu pripada, odnosno da se gaji krompir kao namenski proizvod. Izbor sorte je jedan od najvažnijih parametara za uspešnu proizvodnju.  Sorte za ranu proizvodnju krompira moraju biti kratke vegetacije, sa ranim zametanjem krtola. Od važnosti je ... Read More »

Krompir čuvanje za dugotrajnu upotrebu

krompirova zlatica

Krompir ?uvanje – Mnogi ratari koji proizvode krompir, veoma malo pažnje posve?uju higijeni ambalaže u koju vrše pakovanje. Osim toga, malo se vodi ra?una i o o?uvanju kvaliteta, što bi trebalo da je na prvom mestu, jer je plasiranje na tržište nešto što je od velike važnosti za ostvarivanje profita. Lepo spakovan i obeležen, svakako bi bio poželjan za svakog ... Read More »

KROMPIR silaza vredna kao silaža od kukuruza

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR silaza vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obi?no, krompir ošte?en pri va?enju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u prole?e. Ošte?ene krtole i ljuske krompira ?ine 50% krompira koriš?enog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

Zeolit pomaže rast i razvoj biljnih kultura

paprika ljuta zeolit zadruge za bolji

Zeolit pomaže. U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu i ratarstvu za pove?anje plodnosti zemlje, pove?anje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprivrednih prozivoda, kao mineralni i organomineralni supstrat koji služi kao dodatak za gajenje povr?a, u sastav ?ubriva sa ciljem pove?anja njihove efektivnosti i dužine dejstva, kao nosioci i aktivatori dejstva herbicida, preparata za stimulaciju rasta itd ... Read More »

KROMPIR temperatura i njen uticaj na krtole

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR temperatura – POSLEDICE VISOKIH TEMPERATURA U PROIZVODNJI KROMPIRA. Dug sušan period zasigurno ostavlja zna?ajne posledice ne samo na pad prinosa , ve? i na kvalitet krompira. Na biljkama i krtolama ?e se javiti tzv.neinfektivna ošte?enja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane.I visoke temperature ... Read More »

KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

krompirova zlatica

Krompirova zlatica je kod nas najzna?ajnija šteto?ina krompira. Redovno je prisutna u svim lokalitetima u brojnosti ve?oj od praga štetnosti, osim u visokim planinskim podru?jima. Štete na usevu mogu biti ogromne,ako se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite.Zlatica uglavnom ošte?uje nadzemne delove biljke, list, a nekad se desi da u nedostatku zelene mase napadne i krtole krompira. Opis šteto?ine: Odrasli insekat ... Read More »

Krompir, nega useva krompira tokom sezone

vaši plamenjača krompira

Krompir, nega useva obuhvata agrotehni?ke mere u periodu od sadnje krtola krompira do va?enja novog proizvoda. U tom periodu neophodno je da se zemljište održi u rastresitom stanju, uz povoljnu vlažnost, bez korovske flore, da se gajene biljne vrste stimulišu hranivima i preduzmu odgovaraju?e mere zaštite protiv bolesti i šteto?ina. Nega pre nicanja krompira U povoljnim uslovima proizvodnje zasa?ene, a ... Read More »

Krompir borba protiv korova tokom vegetacije

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

Krompir – Korovi predstavljaju zna?ajan problem pri uzgoju krompira. Gotovo uvek su prisutni na parcelama gde se uzgaja krompir i pri?injavaju velike i neprocenjive štete. Njiva gde nameravamo da sadimo krompir naj?ešce sadrži mnoštvo semena i podzemnih organa za razmnožavanje korovskih biljaka. Manji ili nikakava problem, korovi ne predstavljaju u proizvodnji krompira samo na površinama na kojima se sadi krompir prve ... Read More »