Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krompir

Tag Archives: krompir

KROMPIR navodnjavanje daje rezultate i dobit

plamenjača krompir navodnjavanje

 Krompir navodnjavanje – je važna poljoprivredna biljka , po obimu proizvodnje u svetu je na 4. mestu. Prinos krompira je u direktnoj korelaciji sa navodnjavanjem i đubrenjem Sorte iz grupe ranih krompira imaju vegetacioni period 90-120 dana, srednje 120-150 i pozne 150 – 180 dana. -prinos je u korelaciji sa dužinom održavanja zdrave lisne mase (cime krompira) Krompir je vrlo osetljiv ... Read More »

 Krompir fiziološke promene na krtoli tokom godine

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

Krompir fiziološke promene – Šuplje srce – Simptomi ovih promena ne mogu se uočiti spolja na krtolama krompira. Početni simptomi se uspoljavaju u vidu malih pega braon boje bliže centru krtole. Vremenom ove pege se povećavaju i postaju šupljine. Veličina ovih šupljina varira i uglavnom se od centralne šupljine pojavljuju pukotine. Oko ivice šupljine nalazi se tkivo koje je u početku rozikasto, ... Read More »

KROMPIR zahtevi za vlagom i zaštita biljke

mladi krompir zahtevi moljac krompira

KROMPIR zahtevi za vlagom – Dobro raspoređene padavine u količini 350-400 mm vodenog taloga u toku vegetacije, uz dosta zimske vlage i uslov da su primenjene druge agrotehničke mere preduslov su za postizanje najvećih prinosa krompira. Za uspešno gajenje krompira godišnja količina padavina je na nivou 700-800 mm, a optimalna relativna vlažnost vazduha je 75-80%. Kada u vodnom bilansu biljke ... Read More »

Krompir štetnici koji smanjuju kvalitet

vodotopiva vaši plamenjača krompira krompir štetnici krompir nega

Krompir štetnici koji smanjuju kvalitet.  Najznačajnije zemljišne štetočine krompira su sovice (Noctuidae) i žičnjaci (Elateridae). Od sovica  na krompiru parazitiraju: sovica gama koja se hrani lišćem, krompirova sovica-ubušuje se u stablo i ozima sovica koja  napada sve delove biljke.  Ozima sovica (Agrotis segetum) je polifagna štetocina i parazitira na preko 150 biljnih vrsta. Štete nanosi gusenica tako što izgriza list ... Read More »

Semenski krompir, naklijavanje krtola

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

Semenski krompir, treba da bude proizveden u skladu sa zakonskim odredbama, dorađen, kalibrisan na odgovarajuće frakcije i deklarisan sa svom neophodnom dokumentacijom. Kod nas, povoljni uslovi za semenski krompir su u brdsko-planinskim rejonima. Kada birate semenski krompir treba da se upravljate sledećim kriterijumima: Koji je smer proizvodnje: sveža rana potrošnja, srednje rana ili kasnazimska, prerada za pomfrit ili ;ips. Od ... Read More »

Sorte krompira – garant uspešne proizvodnje

krompir sorte krompira crna pegavost krompira

Sorte krompira – Dosadašnja podela krompira samo na „crvene i bele“ treba da se promeni te da krompir kao nezaobilazna namirnica dobije mesto koje mu pripada, odnosno da se gaji krompir kao namenski proizvod. Izbor sorte je jedan od najvažnijih parametara za uspešnu proizvodnju.  Sorte za ranu proizvodnju krompira moraju biti kratke vegetacije, sa ranim zametanjem krtola. Od važnosti je ... Read More »

Krompir čuvanje za dugotrajnu upotrebu

krompirova zlatica

Krompir ?uvanje – Mnogi ratari koji proizvode krompir, veoma malo pažnje posve?uju higijeni ambalaže u koju vrše pakovanje. Osim toga, malo se vodi ra?una i o o?uvanju kvaliteta, što bi trebalo da je na prvom mestu, jer je plasiranje na tržište nešto što je od velike važnosti za ostvarivanje profita. Lepo spakovan i obeležen, svakako bi bio poželjan za svakog ... Read More »

KROMPIR silaza vredna kao silaža od kukuruza

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR silaža vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obično, krompir oštećen pri vađenju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u proleće. Oštećene krtole i ljuske krompira čine 50% krompira korišćenog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

Zeolit pomaže rast i razvoj biljnih kultura

paprika ljuta zeolit zadruge za bolji

Zeolit pomaže. U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu i ratarstvu za pove?anje plodnosti zemlje, pove?anje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprivrednih prozivoda, kao mineralni i organomineralni supstrat koji služi kao dodatak za gajenje povr?a, u sastav ?ubriva sa ciljem pove?anja njihove efektivnosti i dužine dejstva, kao nosioci i aktivatori dejstva herbicida, preparata za stimulaciju rasta itd ... Read More »

KROMPIR temperatura i njen uticaj na krtole

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR temperatura – POSLEDICE VISOKIH TEMPERATURA U PROIZVODNJI KROMPIRA. Dug sušan period zasigurno ostavlja značajne posledice ne samo na pad prinosa , već i na kvalitet krompira. Na biljkama i krtolama će se javiti tzv.neinfektivna oštećenja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane.I visoke temperature vazduha, ... Read More »