Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNI SIRAK

Tag Archives: KRMNI SIRAK

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene sto?ne hrane od ranog prole?a do kasno u jesen, a u nekim uslovima i po?etkom zime. Razvijena sto?arska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih koli?ina kvalitetne i jeftine kabaste sto?ne hrane. Ishrana doma?ih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najve?i je koeficient iskoriš?enja u pore?enju ... Read More »

KRMNI SIRAK je zahvalna kultura za uzgoj

sirak

Krmni sirak je na?ajna ugljenohidratna krmna kultura koja se prinosom, kvalitetom i dugim vremenskim periodom koriš?enja u toku godine isti?e u ishrani preživara. Može se koristiti kao zelena masa i za vlažno konzerviranje kada postigne visinu 70-100 cm. Prvi otkos za zelenu masu,koji daje najve?u koli?inu zelene mase, stiže 50 dana od nicanja, a naredni za 40 dana. Prinos zelene ... Read More »

Zeleni krmni konvejer je kvalitetno hranivo

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer zahteva dobru organizovanost, tehni?ku opremljenost, veliku dinamiku i besprekornu radnu i tehnološku disciplinu. Pridodaju?i tome ?injenicu, da je rad nedovoljno stimulisan, da se ose?a nedostakat kadrova, prvenstveno u proizvodnji krme, jasno je zašto se, ?ak i na uzornim imanjima, izbegava organizacija proizvodnje zelene krme po sistemu zelenog krmnog konvejera. Razvijeno sto?arstvo traži dobro smišljenu i racionalno organizovanu ... Read More »

KRMNI sirak za dobru ishranu stoke

 Krmni sirak je jednogodišnja biljka koja daje dva do tri otkosa. Seje se kao glavni usev u prole?e – krajem aprila i po?etkom maja. Krmni sirak je najbolje sejati posle razoravanja višegodišnjih leguminoza i travnjaka. Može se koristiti za siliranje i kao zelena krma. Me?uredni razmak je 50 X 20 cm za silažuili 50 X 10  cm – za zelenu ... Read More »