Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krmni konvejer

Tag Archives: krmni konvejer

Zeleni krmni konvejer je kvalitetno hranivo

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer zahteva dobru organizovanost, tehni?ku opremljenost, veliku dinamiku i besprekornu radnu i tehnološku disciplinu. Pridodaju?i tome ?injenicu, da je rad nedovoljno stimulisan, da se ose?a nedostakat kadrova, prvenstveno u proizvodnji krme, jasno je zašto se, ?ak i na uzornim imanjima, izbegava organizacija proizvodnje zelene krme po sistemu zelenog krmnog konvejera. Razvijeno sto?arstvo traži dobro smišljenu i racionalno organizovanu ... Read More »

STOČNI KELJ kao krmni konvejer u ishrani stoke

Sto?ni kelj, zahvaljuju?i svojim proizvodnim odlikama, ima široku primenu u ishrani velikog broja vrsta doma?ih životinja. Nezamisliva je savremena organizacija uzgoja stoke bez krmnog konvejera, a sto?ni kelj može biti njegova zna?ajana komponenta. Sto?ni kelj je pogodan za ishranu goveda, svinja, živine od ranog prole?a do kasne jeseni u zavisnosti od roka setve. Sto?ni kelj je zna?ajna biljna vrsta zbog ... Read More »