Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krmača

Tag Archives: krmača

Prasad trebaju negu i kvalitetnu ishranu -ISV

prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje

Prasad trebaju negu – Posle zalučenja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća. Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, ... Read More »

SVINJE uticaj okoline na rast i razvoj

svinje

 Svinje uticaj okoline – Jednu od najvažnijh osnova uspešnog gajenja svinja ( i postizanje najvećih uspeha)  čini što bolje poznavanje svinja uopšte, odnosno uticaja okoline na svinje. U pogledu opšteg poznavanja svinja postoje veoma velike razlike između rasa od pre 30-50 godina i ovih, koji se danas uobičajeno koriste. Zbog tih razlika često se danas pojavljuju i potpuno pogrešne pretstave ... Read More »

Prasad i njihov rast / ISV

odlučena prasad isv savremeni uzgoj

Prasad male telesne mase posle zalu?enja dugo vremena stagniraju, ili ?ak gube telesnu masu, a ?esto dolazi i do uginu?a. Posledice ovakvog stanja negativno uti?u na ?itav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposo- ban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju ... Read More »

Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Vešta?ko osemenjavanje – Naši proizvo?a?i u svinjarstvu su zainteresovani za vešta?ko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje vešta?kog osemenjivanja krma?a kod nas su nepovoljni i može se re?i da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najprakti?nije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krma?a vrši sam odgajiva?. Obuka odgajiva?a traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajiva?i su, kao što smo ... Read More »

MLEČNOST krmača uslovi za kvalitet mleka-ISV

MLE?NOST krma?a – Dobra mle?nost je jedna od najvažnijih osobina krma?a. Najbolji pokazatelj mle?nosti krma?a je veli?ina i ujedna?nenost prasadi u leglu po zalu?enju. Krma?e nasle?uju mle?nost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati. Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na pboljšanje mle?nosti. Prasad sisaju veoma ?esto. U prvih 24 ?asa 20-25 ... Read More »