Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KREČNJAK

Tag Archives: KREČNJAK

KREČNJAK rešava probleme u razvoju biljaka

soja krečnjak rešava kombajn u soji

KRE?NJAK rešava probleme – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obi?no antagonizam izme?u kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana ?ubriva kalcijum sadrže prate?i jon ili primese ?ime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova ?ubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat, kalcijum hlorid.   Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.  Kalcijum-sulfat naj?eš?e ... Read More »

Kalcifikacija za bolji rod gajenih kultura

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta

Kalcifikacija se može definisati kao agrotehni?ka mera koja ima za cilj popravku zemljišta, pre svega u hemijskom smislu, odnosno popravku pH nivoa zemljišta. Stepen kiselosti zemljišta jedan je od klju?nih faktora za razvoj biljaka, te se u skladu sa njim pokazuje potreba za kalcifikacijom proizvodne površine. Naime, redovnom analizom zemljišta na kojem je prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja dobije se uvid ... Read More »

KISELOST zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta

Kiselost zemljišta je jedan od važnijih faktora koji uti?u na prirast biljaka, prinos i sveukupno uspešno gajenje i produktivnost biljne proizvodnje. Meri se pH vrednoš?u zemljišnog rastvora. Reakcija zemljišta (pH vrednost) javlja se kao   edafski faktor i ukazuje na stepen zasi?enosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko  u zemljišnom rastvoru prevladavaju  H+ joni, onda je zemljište kiselo, ako prevladavaju OH – joni onda je ... Read More »