Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krava

Tag Archives: krava

Plodnost krava i činioci koji utiču na plodnost

selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Plodnost krava je kao i u celokupnoj sto?arskoj proizvodnji uslovljena naslednim i spoljašnjim faktorima. Spoljašnji faktor (paragenetski) su dominantni jer su zastupljeni sa 80%, dok nasledni (genetski), u?estvuju sa oko 20%. Me?utim, uzroci reproduktivnih poreme?aja mle?nih krava mogu biti veoma razli?iti. Utvr?eno je da je adaptabilnost mle?nih-visokoproizvodnih krava na nepovoljne uslove držanja smanjena, jer takva grla teže podnose stres. Kod ... Read More »

TELENJE krava se odvija u tri faze

selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

TELENJE krava – Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka. To podrazumeva odgovaraju?u ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovaraju?e higijenske uslove. Telenje je najosetljiviji period u njihovom životu pri ?emu su izložene kako fizi?kom tako i psihi?kom stresu. Dolazi ... Read More »

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

krave

Voda dnevne potrebe krava. Odvijanje fizioloških funkcija organizma zavisi od unošenja dovoljnih koli?ina vode. Njen nedostatak može da ugrozi proizvodnju mleka, porast i uti?e na celokupno zdravlje.  Zbog toga je za uspešnu proizvodnju mleka neophodno da krava bude obezbe?ena dovoljnim koli?inama vode dobrog kvaliteta.  Kod krava u laktaciji veoma su velike potrebe vode. Ukupne potrebe vode zavise od telesne mase, ... Read More »

Telenje krava manjak energije za pravilan tok

Telenje krava – Kod zdravih krava proces  i faze teljenja se odvijaju  ustaljenim tokom,što uslovljava i normalno izbacivanje posteljice, za oko 6 sati posle završetka partusa.  Ukoliko se ovaj završni ?in ne desi ili se vremenski produzi sa prate?im komplikacijama, to jasno ukazuje da je nastao neki poreme?aj i da se mogu o?ekivati štetne posledice. Osnovni uzrok ovog problema je ... Read More »

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da uti?u na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere u?estalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogu?nostima i ciljevima proizvodnje uzgajiva?a. Sprovo?enjem odre?enih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na pove?anom ... Read More »