Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krastavac

Tag Archives: Krastavac

Rasad značaj održavanja vlažnosti

rasad značaj

Rasad značaj – Tokom zimskih meseci se vrši setva povrtarskih kultura radi dobijanja zdravog i uznapredovalog rasada. Kvalitetan rasad obezbedjuje kvalitetan proizvod  i najbolji ekonomski efekat prodajom proizvoda u prvim prolećnim danima. Zato se posebna pažnja obraća vlažnosti zemljišta. PARADAJZ  Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije ... Read More »

Svetlost u plasteniku, potreban broj luxa

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Svetlost u plasteniku, odre?eni intenzitet i kvalitet svetlosti kao i odre?ena dužina dana su neophodni za sve povrtarske biljke. Najviše svetlosti potrebno je biljkama poreklom iz toplih, južnih regiona, kao što su paradajz, paprika, krastavac, lubenica, dinja (minimalan intenzitet svetlosti je oko 5.000-6.000 luksa). Ove vrste ne podnose zasenjivanje, a u zašti?enom prostoru mogu uspešno da se gaje samo u ... Read More »

KRASTAVAC zaštita biljaka i dozrelih plodova

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

KRASTAVAC zaštita – Gajenje krastavaca na našem podru?ju postaje sve zna?ajnije kako u plastenicima tako i na otvorenom polju. S obzirom da je ova proizvodnja  obi?no u uslovima navodnjavanja sa pove?anjem temperatura ostvaruju se mikroklimatski uslovi i za pojavu bolesti na krastavcima me?u kojima je najvažnija plamenja?a. Poznato je da se na krastavcima javlja plamenja?a ?iji je prouzrokova? fitopatogena gljiva ... Read More »

Krastavac u plasteniku, promene na plodu

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Krastavac u plasteniku – Poslednjih desetak dana kod pojedinih proizvo?a?a, u zasadima krastavca na podru?ju Jablani?kog okruga u uslovima plasteni?ke proizvodnje došlo je do pojave “šarenila” na plodovima i  sušenja i propadanja tek formiranih plodova krastvca. Šarenilo na plodu krastavca Po svom poreklu krastavac je toploljubiva biljka i za svoj rast i razvoj zahteva nešto više temperature. Analiziraju?i meteorološke uslove ... Read More »

Krastavac setva tokom kalendarske godine

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Krastavac setva – Krastavac predstavlja jednu od osnovnih povrtarskih kultura jer pored koriš?enja u svežem stanju predstavlja jednu od najzan?ajnijih sirovina u prera?iva?koj industriji. U našoj zemlji krastavac se gaji na oko 7.000 ha a godišnje se preradi oko 10.000 t. U našoj zemlji krastavac za kišeljenje uglavnom se proizvodi u dva osnovna agrotehni?ka roka i to u prole?noj setvi koja ... Read More »

Krastavac u aprilu, ako posejete na vreme

grinje oprašivanje biljaka

Krastavac u aprilu –  Krastavac u zašti?enom prostoru raste vrlo brzo i daje visoke prinose, pa zbog toga zemljište mora biti dobro pripremljeno i obezbedjeno pristupa?nim hranivima. Zemljište mora biti dobro pripremljeno, sa dobrim vazdušnim i visokim vodnim kapacitetom, dobro obezbe?eno mineralnim i organskim hranivima. Treba obaviti kvalitetnu osnovnu i predsetvenu pripremu zemljišta, kako bismo dobili što bolje pripremljenu parcelu. ... Read More »

Krastavac postrna setva, berba do jeseni

Krastavac postrna setva – Krastavac je jednogodišnja zeljasta, lozasta biljka. Vreža je duga?ka naj?eš?e 1,5-2 m. Proizvodnja krastavca kornišona kod nas karakteriše nezadovoljavaju?i prinosi u odnosu na agroekološke uslove podru?ja u kojima se gaji. Najbolji rezultati se postižu gajenjem u špaliru na tamnoj foliji koja osigurava ve?u temperaturu zemljišta. Krastavac je biljka tropskog porekla i najbolje uspeva na temperaturama od ... Read More »

Kalijum je važan za razvoj povrtarskih biljaka

Kalijum – Povr?e ima pove?ane zahteve za kalijumom u svim fazama rasta i razvi?a. U skladu sa potrebama vrste i agrohemijaske analize zemljišta koriste se organska i mineralna ?ubriva. Organska ?ubriva sadrže makro i mikroelemente i hihovo delovanje traje 3 – 4 godine. Ova ?ubriva doprinose boljem koriš?enju kalijuma od strane biljaka. Ova ?ubriva uti?u pozitivno na strukturu i biogenost ... Read More »

Krastavac – prvi rokovi setve tokom godine

Krastavac  prvi rokovi –  Zbog velike potrebe za toplotom u po?etnoj fazi rasta, krastavci se gaje iz rasada. Za brzo klijanje i nicanje, optimalna temperature je 27 C, što omogu?ava nicanje za 2 dana. Posle toga se snižava temperatura na 21 C danju i 19 C no?u. Ako tokom sun?anog dana temperatura poraste na 27 C treba odmah vetriti. Ako ... Read More »

KRASTAVAC plamenjača je ugrozila biljku i plodove

KRASTAVAC  plamenja?a. Plamenja?a se kod nas naj?ešce javlja na krastavcu, ali su su podložne napadu i dinja, tikvica i lubenica. Pojavom ove bolesti naro?ito je ugrožena proizvodnja kornišona u postrnoj setvi. Tada ve? prvi listovi mogu biti zaraženi. Oboljenju su podložne biljke gajene na otvorenom polju, ali i u zašti?enom prostoru. Intenzitet bolesti zavisi od dužine kišovitog perioda i temperature ... Read More »