Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Košenje lucerke

Tag Archives: Košenje lucerke

Košenje lucerke maksimalan kvalitet uz kosačicu

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

Košenje lucerke  uz kosa?icu. Lucerka je najvažnija višegodišnja leguminoza na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvo?a?a odlu?uje da na svojim parcelama gaji ovu vrstu jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U tri do ?etiri otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kre?e se i preko 15 tona po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti ... Read More »

Košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

Košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, ... Read More »