Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi

Tag Archives: Korovi

BELI LUK korovi ometaju razvoj gajenih biljaka

beli luk njegov uzgoj lukovi

BELI LUK  korovi. Zalihe vlage su male i ne dozvolite da korovi koriste vlagu neophodnu kulturama koje gajite. U zasadima belog luka protiv korova je mogu?e koristiti  – Inkorporacijom: Treflan (trifluralin) 1.5-2 l/ha – Pre em: Stomp 330 E( pendimetalin) 4-5 l/ha – Post em ( 4-5 listova belog luka): Starane 250 (fluroksipir) 0.8 l/h, Afalon ( linuron) 1.5 l/ha ... Read More »

KOROVI pobeđuju, rezistentnost na herbicide ?

hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena

KOROVI  pobe?uju – Rezistentnost korova na herbicide. U razvijenim poljoprivrednim zemljama, intenzivna primena herbicida, dovela je i do nekih negativnih efekata. Pre svega, redukovan je plodored, napuštene su alternativne metode suzbijanja korova, te je intenzivna primena herbicida dovela do rezistentnostii do realnih mogu?nosti kontaminacije podzemnih voda i zemljišta. Iz tog razloga, najnovija istraživanja ukazuju na potrebu smanjenja koli?ine herbicida, rotaciju herbicida razli?itog ... Read More »

KOROVI u kukuruzu nakon njihovog nicanja

ipard iskustva kukuruz manjak integralna korovi u kukuruzu

KOROVI  u kukuruzu – Za uspešno suzbijanje korova neobhodna je planska i kombinovana primena više mera; plodored, dobra obrada zemljišta, preporučena gustina setve, odgovarajuće đubrenje, navodnjavanje i racionalna primena herbicida. Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naročito u početnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu ... Read More »

Korovi, klijavost i broj semenki za 1 biljku

korovi

Korovi dugi niz godina zadržavaju svojstvo klijanja. O?uvanje klijavosti semena korovskih biljaka u zemljištu. Seme korovskih biljaka se raznosi na razne na?ine (vetrom, vodom, ?ivotinjama, mehanizacijom, preko semena za setvu i sl.) i dospeva u razne slojeve zemljišta. Pošto sva koli?ina semena ne klija odjednom, biološki je otporno na gubitak klijavosti i svoju klijavost mo?e o?uvati dugi niz godina. Trajanje ... Read More »

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

korovi

Korovi nakon sadnje pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizi?ki razvoj. Dominantni korovi u pšenici pore?ani prema zastupljenosti su slede?i:  Zimsko-prole?ni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis,galium aparine, lami um spp.,adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis, itd.  Prole?no – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria,polygonum aviculare,chenopodium album,amaranthus retroflexus,xanthium strumarium, ... Read More »

LUCERKA i korovi, kako zaštititi mlade biljke

lucerka lucerkina buba senaža pravilna

LUCERKA  korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su : Capsella bursa pastoris ,Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa ... Read More »

Korovi višegodišnji na strništu – suzbijanje

Korovi suzbijanje – Me?u višegodišnjim korovima na našem podru?ju  svakako su najvažniji divlji sirak, zuba?a, pirika i palamida koji se uglavnom suzbijaju tokom vegetacije, sa više ili manje uspeha, primenom razli?itih herbicida u višeredim kulturama (kukurz, soja, suncokret, še?erna repa…). Njih karakteriše dubok korenov sistem što zahrteva ozbiljan pristup u primeni agrotehni?kih mera i hemijskih mera suzbijanja. Veoma efikasno i ... Read More »

Herbicidi za totalno uništavanje korova

Herbicidi za totalno uništavanje – Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi kao što su palamide (Cirsium arvense), divlji sirak (Sorghum halepense), poponca (Convolvulus arvensis), pirevine (Agropyrum repens) i ostali veoma su ?esti korovi naših njiva.  Posle žetve i uklanjanja žetvenih ostataka neophodno je isprovocirati  nicanje korova, putem ljuštenja strništa ili tanjiranja  i sa?ekati 15 – 20 dana da korovi niknu u što ... Read More »

Korovi soja može li se bez glifosata ?

Korovi soja. Borba protiv otpornih korova u soji – U SAD-u je borba sa korovima stalna. Mnogi koriste glifosat, ali još uvek postoje na?ini za kontrolu korova u soji koriste?i herbicide – to samo zahteva razli?ite hemijske formule, više na?ina delovanja, i disciplinovanu primenu preemerge herbicida.  Stru?njak koji prati problem uništavanja korova kaže da u Nebraski ima sama pet glifosat otpornih ... Read More »

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom

Korovi  – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji vo?a, povr?a i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zuba?e. Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje kvalitetni herbicidi za ... Read More »