Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korenov sistem

Tag Archives: Korenov sistem

Voćnjak, starenje stabala i njegovo usporavanje

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Vo?njak starenje stabala –  Jedan od zadataka savremene komercijalne proizvodnje je i produžnje perioda eksploatacije vo?njaka, tj. spre?avanje brzog starenja. Starenje je neminovni proces i po?inje sa ra?anjem, ali se ono može odložiti i u?initi vo?ku produktivnom za duži vremenski period. Time se smanjuje godišnji iznos amortizacije, a sa tim i proizvodna cena koštanja po jedinici proizvedenog vo?a, odnosno pove?ava ... Read More »

Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje

Korenov sistem – Dubina i gra?a korenovog sistema odre?uju u mnogome karakter sistema za navodnjavanje i režim navodnjavanja. Obi?no sistem za navodnjavanje treba postaviti u zoni reda i navodnjavati samo do kona?ne dubine korenovog sistema .Dubina korena uti?e na najve?e koli?ine vode koje se mogu zadržati u rizosferi.  Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje Ako je dubina korena mala, ... Read More »