Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kontrola mlečnosti ovaca – direktna

Tag Archives: Kontrola mlečnosti ovaca – direktna

Kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

organska proizvodnja kontrola mlečnosti

Kontrola mle?nosti ovaca može biti apsolutna i relativna. Apsolutnom kontrolom se može pouzdano utvrditi sastav i koli?ina mleka ovce u toku laktacije i sprovodi se na dva na?ina: 1. Direktnim merenjem koli?ina namuženog mleka 2. Indirektno, kontrolom pomo?u jagnjadi. DIREKTNA KONTROLA Radi što preciznijih podatakai uvida u stvarnu sposobnost pojedinih grla za proizvodnju mleka, kontrola mle?nosti se sprovodi svakih 10,15,20, ... Read More »