Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kontriola

Tag Archives: kontriola

Organska proizvodnja – način kontrole

Organska proizvodnja – Kontrola u organskoj proizvodnji vrši se u svim fazama organske proizvodnje za sve organske proizvode na osnovu dokumentovane procedure. Kontrola zapo?inje od trenutka uklju?ivanja proizvo?a?a u organsku proizvodnju, odnosno od trenutka kada proizvo?a? sa ovlaš?enom kontrolnom organizacijom zaklju?i ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije organskoj proizvodnji. Ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji treba naro?ito ... Read More »