Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: klirfild

Tag Archives: klirfild

Uljana repica, setva za veću dobit

Uljana repica – Vreme setve. Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore podru?ja kako bi se primenile odgovaraju?e agrotehni?ke mere u cilju što boljeg iskoriš?avanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.  Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slu?aju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i ... Read More »