Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KISELOST

Tag Archives: KISELOST

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Vo?njak – najbitnije osobine zemljišta za vo?ne zasade. Za zasade vo?a, kao i za druge biljke, važne su fizi?ke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Medjutim na?in primene ?ubriva za prakti?ne svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj. stepen kiselosti. -siromašna ako sadrže: fosfora 10 mg i kalija ... Read More »

KISELOST zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici

Kiselost zemljišta je jedan od važnijih faktora koji uti?u na prirast biljaka, prinos i sveukupno uspešno gajenje i produktivnost biljne proizvodnje. Meri se pH vrednoš?u zemljišnog rastvora. Reakcija zemljišta (pH vrednost) javlja se kao   edafski faktor i ukazuje na stepen zasi?enosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko  u zemljišnom rastvoru prevladavaju  H+ joni, onda je zemljište kiselo, ako prevladavaju OH – joni onda je ... Read More »