Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kiselost silaže

Tag Archives: Kiselost silaže

KISELOST zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Kiselost zemljišta je jedan od važnijih faktora koji uti?u na prirast biljaka, prinos i sveukupno uspešno gajenje i produktivnost biljne proizvodnje. Meri se pH vrednoš?u zemljišnog rastvora. Reakcija zemljišta (pH vrednost) javlja se kao   edafski faktor i ukazuje na stepen zasi?enosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko  u zemljišnom rastvoru prevladavaju  H+ joni, onda je zemljište kiselo, ako prevladavaju OH – joni onda je ... Read More »

Kiselost silaže uslov koji određuje uspeh

Kiselost silaže tj. pH, posledica je fermentacije materijala koji se silira, što predstavlja jedan od uslova da tokom siliranja do?e do poželjnih procesa koji vode konzerviranju hranjivih materija biljaka. Iz tog razloga je važno ukazati na me?uzavisnost postignutog pH biljnog materijala koji se silira i ambijentnih uslova. Konzerviranje silaže je sigurno ako je pH smanjen na 4,  jer pri toj ... Read More »