Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalem

Tag Archives: kalem

Lozni kalemovi način pripreme za sadnju

kalemljenje na spavajući lozni kalemovi

Lozni kalemovi Od vremena nabavke kalemova do njihove sadnje, oni moraju biti zaštićeni od mrazeva, napada plesni i štetočina. pa se čuvaju u trapovima i skladištima. Priprema kalemova za sadnju sastoji se u sledećem: –         potapanje kalemova u čistu vodu u trajanju od 24 h da bi se osveži i pripremili za dalju obradu –         kontrolisanje korenovog stabla koje mora da ... Read More »

Vinograd podizanje samo uz kvalitetne kalemove

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje karlovački uzgojni oblik

Vinograd podizanje novih zasada vinove loze mogu se koristiti kalemovi koji pripadaju kategoriji standardnog ili sertifikovanog sadnog materijala. Ali bez obzira koja se kategorija koristi sadni materijal mora da ispunjava određene kriterijume: -bazalni deo kalema treba da ima 3-5 dobro razvijenih osnovnih žila, koje su ravnomerno (radijalno) raspoređene, prečnika 3 mm i da su dobro obrasle sitnim žilicama -korenov vrat ... Read More »

Zasadi oraha zasnivanje, njihova zaštita i rodnost

zasad oraha

Zasadi oraha – posle uspešnog zasnivanja zasada potrebno jer posvetiti pažnju zaštite zasada. Bolesti i štetočine oraha Najpoznatije bolesti i štetočine oraha su u sledećoj tabali: Podizanje zasada 8.1. Osnovne koncepcije uzgoja oraha Zasadi oraha se najčešće podižu kalemljenim sadnicama visokorodnih sorti kvalitetnih polodva. Za podizanje zasada treba kombinovati sorte koje se dobro oprašuju. U zasadima gde se kao osnovna ... Read More »

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i ekonomija

orah berba čuvanje PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA

PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA I PODIZANJE ZASADA DOMAĆEG ORAHA – I deo  Domaći (običan, persijski ili grčki) orah je u Srbiji autohtona vrsta drveća. Od prirode se javlja u šumskim prostorima Kine, Indije, Avganistana, Irana, područja Kavkaza i Krima, Turske i Balkanskog poluostrva. Kao kultivisana vrsta zbog kvalitetnih plodova gajio se još u antičko vreme. Orah je počeo prvo da se ... Read More »

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

kruska monilia prekalemljivanje

Prekalemljivanje vo?aka – Snežana Dargi?evi? Filipovi? Današnju vo?arsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavaju?eg kvaliteta , tada se vrši zamena sorte drugom koja po mnogim svojstvima više odgovara. Cilj prekalemljivanja je zamena jedne sorte drugom radi pove?anje rodnosti ili poboljšanja sortnog kvaliteta. ... Read More »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje

Kalemljenje vo?aka  –  Kalemljenjem se obezbe?uje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipi?ne sortne osobine.Vo?ke ovim na?inom razmnožavanja brzo prorode a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) izme?u tkiva podloge i kalemgran?ice,da se kalemljenje izvodi u odre?eno vreme i da su ekološki uslovi pogodni ... Read More »

Kalemljenje povrtarskih kultura, bolji rod

topla leja paradajz virus kalemljenje

 Kalemljenje – U poslednje vreme veliki broj poljoprivrednih proizvo?a?a koji su savladali tehniku kalemljenja i imaju adekvatne uslove, bave se kalemljenjem povrtarskih kultura. Kod nas naj?eš?e se kaleme povrtarske kulture iz porodica Solanaceae i Cucurbitaceae. Jedan od bitnih faktora prilikom kalemljenja je vrlo visoka vlažnost vazduha, kao i optimalne temperatura, (u zavisnosti od kulture koju kalemimo). Kalemljenjem stvaramo rezistentnost i ... Read More »

Kajsija generativne podloge i njihove odlike

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kajsija generativne podloge – Kod nas se najviše koriste kao generativne podloge za kajsiju sejanci džanarike (Prunus cerasgfera L) . Proces proizvodnje generativnih podloga je veoma složen i traje dve godine.U prvoj godini se vrši izbor mati?nih stabala od kojih se uzima seme ,koje se suši klasira i ?uva do jarovljenja. U drugoj godini se obavljaju slede?e operacije setva semena, ... Read More »

Kalemljenje okuliranjem je najbolji način

Kalemljenje okuliranjem je najbolji, najracionalniji, brz i naj?eš?e koriš?en na?in kalemljenja. Prednosti okuliranja u odnosu na druge na?ine kalemljenja su slede?e: najve?i procenat prijema, preko 95%, dobijene sadnice su prave i ujedna?enog kvaliteta, rane na podlozi su minimalne, nekoristi se kalemarski vosak i u slu?aju ako prijem ne uspe mogu?e je ponoviti kalemljenje odmah ili u toku naredne godine. Neposredno ... Read More »

Kalemljenje na spavajući pupoljak

Okuliranje (o?enj) na spavaju?i pupoljak izvodi se od sredine jula do kraja avgusta. Potrebno je pripremiti kalem- gran?ice. One moraju biti jednogodišnje, dobro sazrele (zdrvenjene), potpuno zdrave i sa dobro razvijenim pupovima. Kalem – gran?ice prvo treba skidati sa starijih stabala ?iji letorasti ranije sazrevaju, a kasnije sa mladih, bujnih i zalivanih stabala. Odmah po skidanju kalem- gran?ica, sa njih ... Read More »