Wednesday, 25 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalem grančica

Tag Archives: kalem grančica

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i ekonomija

orah berba čuvanje PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA

PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA I PODIZANJE ZASADA DOMAĆEG ORAHA – I deo  Domaći (običan, persijski ili grčki) orah je u Srbiji autohtona vrsta drveća. Od prirode se javlja u šumskim prostorima Kine, Indije, Avganistana, Irana, područja Kavkaza i Krima, Turske i Balkanskog poluostrva. Kao kultivisana vrsta zbog kvalitetnih plodova gajio se još u antičko vreme. Orah je počeo prvo da se ... Read More »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba

Kalemljenje vo?aka  –  Kalemljenjem se obezbe?uje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipi?ne sortne osobine.Vo?ke ovim na?inom razmnožavanja brzo prorode a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) izme?u tkiva podloge i kalemgran?ice,da se kalemljenje izvodi u odre?eno vreme i da su ekološki uslovi pogodni ... Read More »

Kalemljenje okuliranjem je najbolji način

Kalemljenje okuliranjem je najbolji, najracionalniji, brz i naj?eš?e koriš?en na?in kalemljenja. Prednosti okuliranja u odnosu na druge na?ine kalemljenja su slede?e: najve?i procenat prijema, preko 95%, dobijene sadnice su prave i ujedna?enog kvaliteta, rane na podlozi su minimalne, nekoristi se kalemarski vosak i u slu?aju ako prijem ne uspe mogu?e je ponoviti kalemljenje odmah ili u toku naredne godine. Neposredno ... Read More »

Kalemljenje na spavajući pupoljak

Okuliranje (o?enj) na spavaju?i pupoljak izvodi se od sredine jula do kraja avgusta. Potrebno je pripremiti kalem- gran?ice. One moraju biti jednogodišnje, dobro sazrele (zdrvenjene), potpuno zdrave i sa dobro razvijenim pupovima. Kalem – gran?ice prvo treba skidati sa starijih stabala ?iji letorasti ranije sazrevaju, a kasnije sa mladih, bujnih i zalivanih stabala. Odmah po skidanju kalem- gran?ica, sa njih ... Read More »