Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalcijum

Tag Archives: kalcijum

Plodnost zemljišta Kolubarskog okruga i poboljšanje

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici

Plodnost zemljišta – Osnovna plodnost zemljišta Kolubarskog okruga i preporučene mere popravke – Tokom 2016. godine Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo d.o.o. Valjevo radila je Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Kolubarskog okruga. Kontrola plodnosti urađena je za ukupno 4769 uzoraka zemljišta na ukupnoj površini od 2994,58 ha.  Rezultati ispitivanja razmenljive kiselosti urađenih u 4769 uzoraka pokazuju više od ... Read More »

Salata – manjak važnih elemenata u razvoju

salata

Salata – manjak važnih elemenata. ?este nedoumice poljoprivrednih proizvo?a?a, fiziološke promene i simptomi nedostataka hranjivih elemenata li?e  na simptome bolesti, zato je jako bitno prepoznati simptome i iste suzbiti i nastaviti uspešnu proizvodnju.  Azot – Usled nedostatka azota donji listovi žute od ruba ka unutrašnjosti. Cela površina lista, lisna masa i nervatura. Nedostatak azota rešavamo tretmanom azotnim ?ubrivom u nitratnom ... Read More »

KALCIJUM fosfor i vitamin D za pravilan rast brojlera

pilići kalcijum fosfor kontrola rasta

 Kalcijum fosfor i vitamin  D su materije koje su neophodne za pravilan rast i normalan razvoj kostiju. Visok intenzitet porasta savremenih brojlera i njihova pove?ana telesna masa, ?ine ishranu fosforom i kalcijumom danas bitnijom nego ikada  Problem smanjene ?vrsto?e kostiju pili?a nanosi velike gubitke brojlerskoj industriji,bilo kroz pove?an mortalitet ili kroz smanjenje kvaliteta trupova tokom klani?ne obrade. Poznati simptomi nedostatka ... Read More »

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar

Kalcijumova djubriva se unose u zemljište pli?im ili dubljim zaoravanjem, zavisno od starosti zasada, kao i fosforna i kalijumova ?ubriva. Za razliku od ostalih ?ubriva, ona se NE koriste za redovno ?ubrenje, nego izuzetno kao interventno djubrenje u cilju popravke fizi?ko-hemijskih osobina zemljišta. Kalcijumova djubriva imaju ve?u primenu pri pripremi zemljišta za podizanje vo?njaka, u cilju popravke pH vrednosti (meliorativno ... Read More »

Folijarna prihrana je važna mera u uzgoju

grinje oprašivanje biljaka

Folijarna prihrana – U proizvodnji povr?a, glavni motiv proizvo?a?a i osnovni cilj jeste postizanje visokih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta. Od ?inioca koji direktno uti?u na prinos i kvalitet povr?a jedan od najvažnijih je zemljište, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, tj. biljke rastu i razvijaju se na njemu. Tako?e je glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne ... Read More »

Jabuka kalcijum garantuje dugo skladištenje

pollino hladnjače

Jabuka sadržaj kalcijuma –  Velika pažnja se mora posvetiti usvajanju kalcijuma u plodovima jabuka.  Na savetovanju je izložio svoj rad Dr David  Gluhi? iz kompanije RMG CROP SCIENCE. Ukazao je na kratak vremenski period kada biljka usvaja kalcijum, koji je najve?e važnosti za kvalitet i dužinu ?uvanja plodova tokom zimskog perioda u hladnja?ama. Svaka greška se “skupo” pla?a lošim kvalitetom ... Read More »

Zemljište u Vojvodini – analiza minerala za dobar rod

IPARD zemljište

 Zemljišta Vojvodine su i dalje dominantno neutralne i alkalne reakcije. Posebnu pažnju treba posvetiti spre?avanju dalje alkalizacije zemljišta. Sadržaj pristupa?nog fosfora je zadovoljavaju?i i omogu?ava da se upravo ovakvim akcijama racionalizuje njegova primena. Tako?e, sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, pa ?ak i do vrlo visokog i omogu?ava zna?ajnu racionalizaciju ?ubrenja ovim elementom.    Kontrolom plodnosti zemljišta u okviru ... Read More »

POVRĆE neophodni elementi za njihov razvoj

POVR?E neophodni elementi – Priroda nam uzvra?a onoliko koliko joj dajemo.Ono što od nje uzmemo moramo joj vratiti. Samo pravilno ishranjena biljka može ostvariti svoj genetski potencijal i dati o?ekivane prinose. Obezbe?enost biljaka mineralnim materijama zavisna je od usvojenoj koli?ini hranjivih elemenata, ali i njihovoj pokretljivosti, i sposobnosti premeštanja unutar biljke.Razlikujemo: Akropetalni smer premeštanja hraniva: svi elementi su u tom ... Read More »

Đubrenje kalcijumom za bolji rod

?ubrenje kalcijumom – Kalcijum, bitan elemenat u ishrani gajenih biljaka, u zemljištu ce nalazi u nezamenjivom obliku u raznim mineralima kao što su kalcijum karbonat, kalcit, dolomit, kalcijum fosfati, apatiti, silikati. Ovi oblici kalcijuma su nepristupa?nii tek nakon razlaganja i rastvaranja mogu mogu biti usvojeni od strane biljaka. Na rastvorljivost kalcijum karbonata najve?i uticaj ima ugljen dioksid pomo?u koga prelazi ... Read More »

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

Kvalitet ljuske jajeta je danas najve?a briga svih u?esnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvo?a?a konzumnih jaja, tako i proizvo?a?a jaja za nasad. ?esti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može do?i do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno ... Read More »