Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jagode

Tag Archives: Jagode

Jagode nove sorte osvajaju naše njive

siva trulež jagode

Jagode nove sorte – mi Vam predstavljemo tri nove sorte jagoda koje polako osvajaju tržište: vendi, vivaldi i džajv. Vendi (WENDY), savršen po?etak sezone Wendi je jedna od najranijih sorti jagode prilago?ena uslovima umereno-kontinentalne klime. O?ekivani po?etak berbe je kraj aprila-po?etak maja meseca. Formira snažan bokor sa dugim rodnim gran?icama koje ostaju poluuspravne u prvoj seriji berbe. Karakteriše se uniformnim, ... Read More »

Podsticaji za uzgoj jagodičastog voća

jagode podsticaji

Podsticaji – još 5 dana za podnošenje zahteva za osvarenje podsticaja za jagodi?asto vo?e. Ako ste posadili jagode u avgustu eto prilike da smanjite troškove zasnivanja zasada.  0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih vo?aka, a za šumsku jagodu 0,05 ha; Najve?a površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 ha, a za proizvodne ... Read More »

Kvalitetan sadni materijal je uslov uspeha

jagode podsticaji

Kvalitetan sadni materijal. U zavisnosti od na?ina proizvodnje, razvijenosti i na?ina ?uvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije: 1)  Zelene sadnice – uzimaju se iz mati?njaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovaraju?e. Ranije koriš?enje ... Read More »

Jagode izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

jagode sorte jagoda

Jagode izbor sadnica – Kvalitetan, sortno ?ist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica – živi? jagode proizveden u standardnim mati?njacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa o?uvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listi?a i dobro razvijenim korenom (dužine ve?a od 8 cm). Intersad je i ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika ... Read More »

Kukuruz i tržište – ima li ga previše ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Kukuruz i tržište – vremenske ( ne) prilike su pogodile biljke kukuruza – da li ?e nam jesen doneti rod sa kojim ?e ratari biti zadovoljni? Svetska proizvodnja za sezonu 2016/17. , o?ekuje se  da bude na nivou od 1,069 milijardi tona !! Potražnja za kukuruzom na svetskom tržištu, za potrošnju, se predvi?a na 1, 055 milijardi tona, ali su ... Read More »

Jagode nega zasada posle berbe za sledeći rod

jagode podsticaji

Jagode nega zasada – Jagoda je u svetu prisutna vec vekovima .Prvi zapisi poti?u iz vremena Rimskog carstva, kada su konzumirani plodovi divljih formi, Fragaria vesca. Na dvoru Luja XIV, u srednjem veku, organizuje se uzgajanje iste vrste. Tek nakon stvaranja hibrida Fragaria x ananassa u 18. veku zapo?inje ozbiljno širenje jagode.I ntezivna proizvodnja jagoda organizuje se polovinom 20. veka ... Read More »

Jagode – napad štitastih vaši tokom sezone

jagode podsticaji

Jagode zaštita / Štitaste vaši iz familije Diaspididae predstavljaju veoma brojnu grupu insekata, me?u kojima su mnoge, kao polifagne šteto?ine, ekonomski zna?ajne na vo?kama, šumskom i dekorativnom drve?u. Na podru?ju Srbije, na raznim vrstama jagodastih vo?aka, utvr?eno je šest vrsta štitastih vaši iz familije Diaspididae: Aulacapsis rosae Bouche, Pseudaulacapis pentagona (Targioni-Tozzetti), Epidiaspis leperii (Signoret), Lepidosaphes ulmi Linnaeus, Diaspidiotus perniciosus Comstock ... Read More »

Marmolada sorta jagode visoke rodnosti

Marmolada – vreme je sadnja jagoda. Marmolada – ovu sortu jagoda karakterišu slede?e osobine: kompaktna biljka, srednje gusto?e i vigora, uspravnog rasta. Liš?e je tamno zeleno i nikad hloroti?no. Cveta obilno i dugo sa uzdignutim cvetovima. Sorta visoke rodnosti, trenutno najproduktivnija na tržištu. Marmolada je otporna na niske temperature, srednje osetljiva na pepelnicu, a kruna cveta je nešto osetljivija na ... Read More »

Jagode berba je gotova, negujte zasad

Jagode berba – Priprema roda jagode za narednu godinu po?inje završetkom berbe. Rodni potencijal za narednu godinu formira se tokom septembra pa sve do polovine novembra. U to vreme odvija se diferenciranje cvetnih pupoljka. Koliko ?e se diferencirati cvetnih pupoljaka najviše zavisi od primenjenih agrotehni?kih mera posle berbe – uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, ?ubrenje, navodnjavanje ... Read More »