Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jagoda

Tag Archives: Jagoda

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

?ubrivo – Racionalno koriš?enje ?ubriva u vo?arsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tuma?enja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tuma?enje rezultata hemijske analize zemljišta odre?uje ne samo koli?inu, ve? i vrstu ?ubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Cvetni pupoljci – vreme formiranja budućeg roda

cvetni pupoljci savetovanje

Cvetni pupoljci – Postupak  stvaranja traje dugo i vrlo složeno, odakle direktno zavisi plodnost stabala voća. On može biti jednokratan (kao što je kod većine listopadnih voćaka) i višekratan (kod velikog broja remontantnih vrsta – primer jagode, maline, agrumi i dr.) Sama deoba pupoljaka na cvetne i vegetativne kod voćaka događa se sredinom prethodne godine, odnosno u drugoj polovici vegetacije i ... Read More »

Jagoda sadnja tokom letnjih meseci je dobra

siva trulež jagode

Jagoda sadnja – jagoda se može saditi tokom cele godine. U široj praksi jagoda se naj?eš?e sadi u julu ili avgustu, rano s jeseni ili prole?a. Jagoda se sadi u julu i avgustu iz više razloga i to: u prvoj godini posle sa?enja dobijaju se visoki prinosi od 7.000-10.000 kg/ha. zatim gajenjem jagode kao jednogodišnje kulture spre?ava se širenje virusnih ... Read More »

Jagoda siva trulež može uništiti plodove

siva trulež jagode

Jagoda siva trulež – Najvažnija bolest ploda jagode je siva trulež. Prouzrokiva? ove bolesti je veoma raširena gljivica (Botrytis cinerea). U zasadima sa loše ure?enim vodnim režimom pojava sive truleži na cvetnim organima jagoda je u?estalija, a svakako je najopasnija u vreme po?etka dozrevanja plodova. Ona se naj?eš?e javlja kad je vreme vlažno a temperature niske. Ova gljivica napada starije ... Read More »