Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Izbor sorti

Tag Archives: Izbor sorti

Izbor sorti, podloga i sistema gajenja TREŠNJE

trešnje izbor sorti trešnjina muva

IZBOR SORTI, PODLOGA I SISTEMA GAJENJA TREŠNJE – Izbor sorti, podloga i sistema gajenja predstavlja grupu ?inilaca od presudnog zna?aja za rentabilnu proizvodnju trešnje. Pri podizanju zasada trešnje, naro?ito plantažnih, treba posebno voditi ra?una o tržištu i vremenu zrenja, kvalitetu plodova i njihovoj transportabilnosti, kao i o odnosima oprašivanja i oplo?enja zastuplenih sorti. Samooplodne sorte trešnje mogu da se gaje ... Read More »