Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: isv

Tag Archives: isv

USPEŠNO STOČARSTVO je pravilan odnos hraniva

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

USPEŠNO stočarstvo – Najvažnije je napraviti kvalitetno koncentrovano hranivo gde su idealno izbalansirane  esencijalne amino kiseline, masti, ugljeni hidrati, metabolička energija, metali, nemetali, vitamini, gde se vodi računa o količini celuloze, hemiceluloze i lignina, obezbediti dobru silažu, senažu, seno, kvalitetnu ispašu. To nije dovoljno, domaćinsko gazdovanje i dobra ishrana podrazumeva mnogo više od toga. 1. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo ... Read More »

Izostanak mleka kod suprasnih krmača

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka

Izostanak mleka – Izostanak lučenja mleka i smanjenje količine mleka U normalnim uslovima lučenje mleka počinje neposredno pred ili tokom samog prašenja. Ponekad iz nepoznatih razloga kod nekih krmača lučenje mleka posle prašenja izostaje. Potpuni izostanak lučenja mleka, ne može se povezati sa strukturom, kvalitetom i količinom hrane. Ova pojava je rezultat hormonskog poremećaja i on se može korigovati davanjem ... Read More »

SILIRANJE u kobasice je ekonomičnije za gazdinstvo

kukuruz vlažnog zrna siliranje

SILIRANJE u kobasice – Gnje?enje i siliranje kukuruza na farmi Dušnoki na Kelebiji. Na farmi Žolta Dušnokija na Kelebiji obavljeno je gnje?enje i siliranje kukuruza vlažnosti 32%, a zatim i punjenjeu hermeti?ki zatvorene vre?e, tzv. “kobasice”. Ova kvalitetna sto?na hrana namenjena je ishrani svinja.  Procesu rada prisustvovali su i stru?njaci firme ISV, koja se bavi distribucijom gnje?ilica finskog proizvo?a?a “Murska”. ... Read More »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka

Ishrana priplodnih svinja – Razli?ite su potrebe u hranjivim materijama za razli?ite kategorije svinja: krma?e, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obi?no podmirujemo smešama hraniva odgovaraju?eg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMA?A  Ciljevi držanja i ishrane krma?a  U savremenom na?inu držanja krma?a nastojimo da ostvarimo slede?e ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krma?e) ... Read More »

ISHRANA steonih junica i zasušenih krava

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

ISHRANA steonih junica –    prvih 5 sedmica zasušenosti do 3 sedmice pre teljenja. 1./ Krave pre termina zasušenja hraniti 7 dana samo grubljim senom ili slamom. 2./ zasušenje obaviti odjednom, naglo – problemati?na vimena tretirati antibioticima za zasušenje 3./ koncentrovanu hranu u ovoj fazi uopšte ne davati Primeri dnevnog obroka za prvih 5 sedmica zasušenja i steone junice : ... Read More »

Uzgoj svinja uslovi za ostvarenje uspeha

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Uzgoj svinja uslovi. Srbija mnogo napora ulaže da iskoreni kugu svinja i omogu?i izvoz tovljenika. Mogu?nosti izvoza u budu?nosti postoje, ali je potrebno ispuniti uslove da bi se ostvarila uspešna, profitabilna proizvodnja i da budemo konkurentni na tržištu. Uzgoj svinja uslovi za ostvarenje uspeha Uslovi za uspeh su: 1 – ZDRAVE ŽIVOTINJE 2 – HRANA 3 – USLOVI DRŽANJA 4 ... Read More »

Prasad i njihov rast / ISV

odlučena prasad isv

Prasad male telesne mase posle zalu?enja dugo vremena stagniraju, ili ?ak gube telesnu masu, a ?esto dolazi i do uginu?a. Posledice ovakvog stanja negativno uti?u na ?itav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposo- ban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju ... Read More »

Uspešan tov svinja u dve faze ISV

odlučena prasad isv

Uspešan tov svinja  – Svinje u tovu se drže od 20-25-30 kg, pa sve do 95-115 kg/ po tovljeniku, pri ?emu postižu prirast u od 75-80 kg/ po tovljenika. Tov može biti jednofazni i dvofazni. Jednofazni – kada su svinje od po?etka do kraja u jednoj grupi. Dvofazni iz dve faze predtov  (od 20-30 pa do 50-60 kg/ tovljenika) a ... Read More »

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum

Mineralni sastav mlade trave . Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbe?ena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mlade paša i magnezijuma. Koli?ina fosfora  je niska ako se pašnjaci ne ?ubre, krmno bilje koristi prezrelo ili  poti?e sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili  nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti ... Read More »

Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati-ISV

odlučena prasad isv

Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obi?no zastupljena u obliku skroba, še?era i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja. U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i razli?itih drugih dodataka, ... Read More »