Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: isv subotica

Tag Archives: isv subotica

USPEŠNO STOČARSTVO je pravilan odnos hraniva

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

USPEŠNO stočarstvo – Najvažnije je napraviti kvalitetno koncentrovano hranivo gde su idealno izbalansirane  esencijalne amino kiseline, masti, ugljeni hidrati, metabolička energija, metali, nemetali, vitamini, gde se vodi računa o količini celuloze, hemiceluloze i lignina, obezbediti dobru silažu, senažu, seno, kvalitetnu ispašu. To nije dovoljno, domaćinsko gazdovanje i dobra ishrana podrazumeva mnogo više od toga. 1. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo ... Read More »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka sočna hraniva

Ishrana priplodnih svinja – Razli?ite su potrebe u hranjivim materijama za razli?ite kategorije svinja: krma?e, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obi?no podmirujemo smešama hraniva odgovaraju?eg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMA?A  Ciljevi držanja i ishrane krma?a  U savremenom na?inu držanja krma?a nastojimo da ostvarimo slede?e ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krma?e) ... Read More »

Murska 700 HD gnječilica za najbolje rezultate

murska 700

Murska 700 HD gnje?ilica. Firma ISV Feed&Consulting koja distribuira vrhunske finske gnje?ilice Murska, isporu?ila je još jednu mašinu iz svoje ponude, i to farmi krava u sklopu Poljoprivrednog preduze?a “Sava Kova?evi?” iz Vrbasa. Radi se o jednoj od najve?ih farmi u zemlji, opremljenoj najnovijom tehnologijom evropskih proizvo?a?a, na kojoj se gaje grla rase holštajn. Poseduje preko 2.000 grla stoke, od ... Read More »

Sajam poljoprivrede u Šapcu opravdao poverenje

SAJAM

Sajam poljoprivrede u Šapcu je održan u petak i subotu sa u?eš?em više od 150 izlaga?a koji su predstavili sve što je potrebno poljoprivrednicima za uzgoj vo?a, povr?a, žitarica, uzgoj stoke. U organizaciji grada Šapca i RTV AS je po deveti put organizovan sajam poljoprivrede koji je opravdao o?ekivanja. Poljoprivrednici Srema I Ma?ve su mogli da izaberu najbolje seme, ?ubrivo, sredstvo ... Read More »

Nazimice za uzgoj od 0-160 dana

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

ODGOJ NAZIMICA OD RO?ENJA DO 160 DANA STAROSTI. Posle zalu?enja prasadi mlade nazimice treba smestiti u bokseve adekvatne površine poda po grlu. Raspoloživa površina poda po grlu treba da se pove?ava srazmerno pove?anju telesne mase. Površina poda po grlu može se izra?unati po slede?oj formuli:   P=Tm X 0,036m²,  gde je Tm telesna masa grla.  Broj nazimica u grupi tako?e ... Read More »

Boks za prašenje /ISV Subotica

boks za prašenje

Boks za prašenje ?ini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, zna?i ve? i kod onih, koji imaju samo nekoliko krma?a. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: – da sa?uva prasad u prvim satima i prvim danima od krma?a – ugnje?enja i gaženja, – da omogu?i brži, nesmetan razvoj prasadi. Boksevi za prašenje ... Read More »

Prasad na početku je potrebno najbolje

Prasad na po?etku – Ishrana prasadi na sisi – Ve?i proizvo?a?i ili farme  koji po zalu?enju sa 28 dana starosti žele da imaju vitalnu prasad, težine 7-8 kg, treba jako pažljivo da  planiraju prihranu prasadi od prvih dana po prašenju. Mleko krma?e je u prvih 20-ak dana života prasadi sasvim dovoljno  hranivo za njihov normalan rast i razvoj. Na po?etku ... Read More »