Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: isv subotica

Tag Archives: isv subotica

USPEŠNO STOČARSTVO je pravilan odnos hraniva

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

USPEŠNO stočarstvo – Najvažnije je napraviti kvalitetno koncentrovano hranivo gde su idealno izbalansirane  esencijalne amino kiseline, masti, ugljeni hidrati, metabolička energija, metali, nemetali, vitamini, gde se vodi računa o količini celuloze, hemiceluloze i lignina, obezbediti dobru silažu, senažu, seno, kvalitetnu ispašu. To nije dovoljno, domaćinsko gazdovanje i dobra ishrana podrazumeva mnogo više od toga. 1. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo ... Read More »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka

Ishrana priplodnih svinja – Razli?ite su potrebe u hranjivim materijama za razli?ite kategorije svinja: krma?e, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obi?no podmirujemo smešama hraniva odgovaraju?eg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMA?A  Ciljevi držanja i ishrane krma?a  U savremenom na?inu držanja krma?a nastojimo da ostvarimo slede?e ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krma?e) ... Read More »

Murska 700 HD gnječilica za najbolje rezultate

murska 700

Murska 700 HD gnje?ilica. Firma ISV Feed&Consulting koja distribuira vrhunske finske gnje?ilice Murska, isporu?ila je još jednu mašinu iz svoje ponude, i to farmi krava u sklopu Poljoprivrednog preduze?a “Sava Kova?evi?” iz Vrbasa. Radi se o jednoj od najve?ih farmi u zemlji, opremljenoj najnovijom tehnologijom evropskih proizvo?a?a, na kojoj se gaje grla rase holštajn. Poseduje preko 2.000 grla stoke, od ... Read More »

Sajam poljoprivrede u Šapcu opravdao poverenje

SAJAM

Sajam poljoprivrede u Šapcu je održan u petak i subotu sa u?eš?em više od 150 izlaga?a koji su predstavili sve što je potrebno poljoprivrednicima za uzgoj vo?a, povr?a, žitarica, uzgoj stoke. U organizaciji grada Šapca i RTV AS je po deveti put organizovan sajam poljoprivrede koji je opravdao o?ekivanja. Poljoprivrednici Srema I Ma?ve su mogli da izaberu najbolje seme, ?ubrivo, sredstvo ... Read More »

Nazimice za uzgoj od 0-160 dana

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

ODGOJ NAZIMICA OD RO?ENJA DO 160 DANA STAROSTI. Posle zalu?enja prasadi mlade nazimice treba smestiti u bokseve adekvatne površine poda po grlu. Raspoloživa površina poda po grlu treba da se pove?ava srazmerno pove?anju telesne mase. Površina poda po grlu može se izra?unati po slede?oj formuli:   P=Tm X 0,036m²,  gde je Tm telesna masa grla.  Broj nazimica u grupi tako?e ... Read More »

Boks za prašenje /ISV Subotica

boks za prašenje

Boks za prašenje ?ini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, zna?i ve? i kod onih, koji imaju samo nekoliko krma?a. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: – da sa?uva prasad u prvim satima i prvim danima od krma?a – ugnje?enja i gaženja, – da omogu?i brži, nesmetan razvoj prasadi. Boksevi za prašenje ... Read More »

Prasad na početku je potrebno najbolje

Prasad na po?etku – Ishrana prasadi na sisi – Ve?i proizvo?a?i ili farme  koji po zalu?enju sa 28 dana starosti žele da imaju vitalnu prasad, težine 7-8 kg, treba jako pažljivo da  planiraju prihranu prasadi od prvih dana po prašenju. Mleko krma?e je u prvih 20-ak dana života prasadi sasvim dovoljno  hranivo za njihov normalan rast i razvoj. Na po?etku ... Read More »