Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana ovaca

Tag Archives: Ishrana ovaca

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Zimska ishrana ovaca. U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno treba da bude kvalitetno tj. košeno u optimalnoj fazi razvi?a  i sušeno u optimalnim vremenskim prilika ma kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga ... Read More »

Ishrana ovaca odlučuje o kvalitetu i dobiti

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Ishrana ovaca Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ov?arstvu, uti?e na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i kona?no na ve?u produktivnost i održivost ov?arstva. Ishrana ovaca je jedno od centralnih pitanja u ov?arstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje . Na?in ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, ... Read More »

Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Ishrana ovaca u laktaciji . Mle?nost ovaca zavisi prvenstveno od njihove sposobnosti da proizvedu ve?u ili manju koli?inu mleka, što je odre?eno naslednoš?u i individualnim razvojem, a zatim od uslova i ishrane u kojima se grla nalaze. Odlu?uji?i uticaj ipak ima ishrana grla, i to u periodu bremenitosti. Potrebna koli?ina hrane i hranljivih materija obroka zavisi od telesne mase i ... Read More »