Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Investicije

Tag Archives: Investicije

Breskva nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve faze razvoja djubrenje voćnjaka berba pravi trenutak breskvin smotavac šupljikavost lišća

Breskva  nektarina – zasnivanje voćnjaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stručnjaka pri izboru.  Početna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, đubrivo, zaštita, radna snaga, trošak mehanizacije ... Read More »

Investicije u prerađivačke kapacitete – bolja zarada

redosled hranjenja mašinska podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja koze

Investicije u prera?iva?ke kapacitete IPARD – Kada se radi o investicijama u fizi?ku imovinu, koje se ti?u prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, postoje opšti i specifi?ni kriterijumi za svaki sektor. Pravo na podsticaje imaju makro, mala i srednja pravna lica, kao što je definisano u ?lanu 6.Zakona o ra?unovodstvu Republike Srbije. Potencijalni korisnik sredstava, koji nije vlasnik ... Read More »

Investicije za preradu i marketing – do 7. jula 2017.

sjenička mleko prerada sajam etno mleko jogurt, kefir sir kako

Raspisan javni poziv za investicije u preradu i marketing – Na osnovu ?lana 8. stav 2. ta?ka 3) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i ?lana 16. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a ... Read More »

Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

uzgoj junica lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif selekcija

Krediti za razvoj gazdinstva – Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogu?ava olakšani pristup koriš?enju kredita, i to za: 1) razvoj sto?arstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom; 2) razvoj ratarstva, vo?arstva, vinogradarstva, povrtarstva i cve?arstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja ... Read More »