Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Integralna

Tag Archives: Integralna

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

endivia organika salata cele godine integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od šteto?ina i parazita (Integrated Pest Managament-IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka doma?ina, štetnih organizama i njihove interakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole,preventivne mere zaštite, ?esto ozna?ene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ... Read More »

Integralna proizvodnja u našem interesu

biofertilizacija plasticni organska proizvodnja hlor

Integralna proizvodnja – Kako sve više poljoprivrednih proizvo?a?a interesuje organska – integralna proizvodnja, sti?e se utisak da je jedino zanimljivo i važno iza?i na tržište, plasirati proizvod i ste?i ve?u ekonomsku dobit, a da se proizvod još nije ni proizveo! S toga što se kod nas malo zna, a dosta govori! Zato bi htela da kažem nekoliko važnih i bitnih ... Read More »

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

ipard iskustva kukuruz manjak

Integralna zaštita biljaka od šteto?ina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka doma?ina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto ozna?ene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u ... Read More »

Integralna zaštita za zdrave plodove

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, naj?eš?e mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Me?utim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za po?etak proizvo?a?i bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ... Read More »

Integralna poljoprivreda nudi prava rešenja

Integralna poljoprivreda je odgovor na pitanje daljeg razvoja poljoprivrede na održiv, ekonomski uspešan i ekološki prihvatljiv na?in. na planeti Zemlji, težnja za što ve?im profitom. Zemljište je premoreno, ispoš?eno, ruinirano. Vreme je za primenu integralne poljoprivrede. ZEMLJU NISMO NASLEDILI OD PREDAKA, VE? SMO JE POZAJMILI OD BUDU?IH GENERACIJA.  Temelj integralne ishrane biljaka je održavanje i podešavanje plodnosti zemljišta i zaliha  ... Read More »