Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hranjenja

Tag Archives: hranjenja

Ishrana koza zahteva obroke tri puta dnevno

Ishrana koza – U organizaciji ishrane i celokupne  proizvodnje koza od velikog je  zna?aja tehnološki postupak, koji predvi?a redosled u davanju pojedinih hraniva, broj i vreme hranjenja koza. Redosled hranjenja Prvo treba davati ona hraniva koja se brzo i potpuno pojedu. To su koncentrovana i so?na hraniva, pa tek onda kabasta (seno). Pri ishrani koza hranu treba davati u kontinuitetu ... Read More »

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da uti?u na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere u?estalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogu?nostima i ciljevima proizvodnje uzgajiva?a. Sprovo?enjem odre?enih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na pove?anom ... Read More »