Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grinje

Tag Archives: Grinje

Grinje tripsi kao štetočine u povrću i cveću

grinje

Grinje napadaju sve vrste povrća i cveća u zaštićenom prostoru. Prezimljavaju skupljeni na zaštićenim mestima kao što je konstrukcija stakleničkih objekata. Sa porastom temperature prelaze na zeljaste biljne delove gde počinju sa polaganjem jaja. Tokom godine mogu da imaju i do 21 generaciju jer se ukupno razviće obavi za 2 nedelje. Grinje sisaju sokove i oštećuju list tako da se ... Read More »

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Vinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i šteto?ine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenja?i, pepelnici) i šteto?inama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz ... Read More »

Grinje u povrću nanose velike štete

grinje oprašivanje biljaka folijarna zaštita paradajza povrće

Grinje u povr?u – Kod  gajenja povr?a u zašti?enom prostoru naj?eš?e se sre?u tri vrste grinja: 1./ obi?ni pau?inar (Tetranichus urticae), 2./ atlanski pregalj (T.atlantikus) i 3./ r?asta grinja (Vasates lycopersici). U staklenicima i plastenicima napada svo gajeno povr?e, a posebno su osetljivi paradajz i krastavac, dok na otvorenom, lubenica i pasulj. Pri nepovoljnim klimatskim uslovima grinje se sakupljaju u ... Read More »

Grinje na voćnim sadnicama – oprez u voćnjaku

Grinje na vo?nim sadnicama – Obi?ni pau?inar je polifagna šteto?ina, naj?eš?a je na povrtarskim usevima, posebno krastavcu, pasulju, bostanu ali se javlja i na jabu?astom i košti?avom vo?u. Prezimljava u stadijumu zimskih ženki u pukotinama kore vo?ki ili u površinskom sloju zemlje. U našim uslovima može da ima 6-13 generacija u zavisnosti od temperature. Razvoj jedne generacije traje od 5- ... Read More »

Grinje vinove loze u mladim lastarima

Grinje vinove loze – Eriophyes vitis, erinozna grinja vinove loze, prezimi kao imago u ljuspicama pupoljaka. Imago je crvolikog oblika, bledožute boje, veoma mali, dobro vidljiv pod uve?anjem. Ima tri generacije godišnje. Prva generacija se razvija od sedine aprila do druge polovine juna, a druga od druge polovine juna do prve polovine avgusta. Tre?a generacija se razvija od po?etka avgusta ... Read More »

GRINJE na gajenim biljkama leti su opasnost

GRINJE  – Tokom leta, u uslovima visokih temperatura i suše, grinje se redovno sre?u na raznim gajenim biljkama. U ve?ini slu?ajeva radi se o obi?nom pau?inaru tj. baštenskoj grinji. Ova grinja je veoma polifagna vrsta i ošte?uje preko 200 razli?itih biljaka.Smatra se ozbiljnom šteto?inom pasulja, krastavaca, lubenice, paradajza, kao i soje i nekih vo?nih vrsta. Hrani se na nali?ju lista, ... Read More »