Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grahorice

Tag Archives: Grahorice

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene sto?ne hrane od ranog prole?a do kasno u jesen, a u nekim uslovima i po?etkom zime. Razvijena sto?arska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih koli?ina kvalitetne i jeftine kabaste sto?ne hrane. Ishrana doma?ih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najve?i je koeficient iskoriš?enja u pore?enju ... Read More »

Slama kao stočna hrana – da li vredi ?

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva kredit rfv

Slama predstavlja sto?nu hranu slabije hraniljive vrednosti. Uprkos tome, slame mogu biti zna?ajne u ishrani doma?e stoke, naro?ito preiživara, naro?ito goveda i ovaca. Slama svojom zapreminom podmiruje kod stoke ose?aj gladi. Ispunjavaju?i creva uti?e povoljno na varenje. Me?utim, slama kao isklju?iva hrana ne može ni da podmiri potrebu za održavanje života, a kamo li da proizvodi mleko, meso, vunu ili ... Read More »

Grahorice u vinogradu – voćnjaku su poželjne

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Grahorice u vinogradu – U vo?njacima i vinogradima se ?esto gaje biljke koje oplemenjuju tle i doprinose poboljšanju njegovih svojstava. Za pokrovne kulture, odnosno za zelenišno ?ubrenje koriste se obi?na grahorica, maljava grahorica, sto?ni grašak, sla?ica, soja, heljda, lupina. Lupina dolazi u obzir za peskovita i beskre?na zemljišta, na kojima daje veliku koli?inu zelene mase – od 40.000 do 75.000 ... Read More »

Travne smeše za dobru hranu domaće stoke

 Travne smeše za prole?e. Vreme je setve.  Prošla godina je sto?arima uskratila hranu za stoku jer je suša skoro uništila useve. Pravilno izbalansiranim odnosom trava i leguminoza u smeši životinjama se obezbe?uje kvalitetan obrok i sa aspekta energetskih i proteinskih potreba. Poseban zna?aj kada je u pitanju kvalitet biljne mase na travnjacima imaju leguminozne biljke. Visokim sadržajem proteina, minerala i ... Read More »