Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: goveda

Tag Archives: goveda

IPARD program – ko može da konkuriše ?

ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II

IPARD program je instrument za pred pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014 do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Mere IPARD program su: – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda – Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu – Tehnička pomoć   ... Read More »

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizi?kih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajiva?i BILI ZADOVOLJNI. TEHNI?KI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.   -površina————————-       5-6 m kvadratnih ... Read More »

Proizvodnja stajnjaka na farmi po vrstama

Proizvodnja stajnjaka – Upotreba stajnjaka je od velikog zna?aja u poljoprivredi.Sa smanjenjem sto?nog fonda smanjena je i upotreba stajnjaka.Predstavljao Vam tabele proizvodnje stajnjaka po kategorijama doma?ih životinja.Tako ?ete imati mogu?nost da predvidite potrebe za stajnjakom i mogu?nosti njegove proizvodnje.   Fekalna animalna materija fiziološki je životinjski osnovni nusproi zvod, koji u kruženju organske materije u prirodi od davnina služi za ... Read More »

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poreme?aja u reprodukciji predstavlja jedan od naj?eš?ih razloga za isklju?ivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlu?enja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova le?enja usled hromosti. Na pove?anje rizika za nastanak hromosti mogu uticati ... Read More »