Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gajenje uljane repice

Tag Archives: Gajenje uljane repice

Gajenje uljane repice zahteva dobru pripremu

Gajenje uljane repice kao i svake druge ratarske ili povrtarske biljke ima svojih specifi?nosti.Za njeno uspešno gajenje potrebno da se poznaju klimatsko – edafski ?inioci rejona kako bi se primenile odgovaraju?e agrotehni?ke mere u cilju što boljeg iskoriš?avanja geneti?kog potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slu?aju gajenja u monokulturi ili ... Read More »