Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Folijarna prihrana

Tag Archives: Folijarna prihrana

FOLIJARNA PRIHRANA pravi odgovor za uspeh

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna

Folijarna prihrana – Najve?i uticaj na prinos i kvalitet povr?a su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd. Od svih parametara najvažniji je zemljište. Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophdne za rast i razvi?e i koje biljke usvajaju preko korena. I nadzemni organi, pre svih list, mogu da usvajaju mineralne materije ... Read More »

FOLIJARNA prihrana gajenih kultura čuva plod

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

FOLIJARNA prihrana – Hranivo aplicirano na ovakav na?in može brzo da  deluje, brzo dospeva do hloroplasta, gde se obavlja proces fotosinteze, a i stepen iskoriš?enja hraniva unetog na ovaj na?inje izuzetno visok. Folijarna prhrana – izbegava se antagonizam izme?u pojedinih elemenata, fiksacija hraniva u zemljištu, kao i me?usobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupa?ni biljkama. U proizvodnji povr?a, kao ... Read More »

Pšenica folijarna prihrana ako nema kiše

Pšenica folijarna prihrana – Kada postoji bojazan da zbog izostanka padavina usevi pšenice mogu stradati zbog nemogu?nosti korištenja hraniva, naro?ito azota iz prihrane, može sa pomo?i istima folijarnom prihranom otopinom uree.  Ureu se može prethodno otopiti izvan prskalice ili polako otapati u prskalici uz postepeno dodavanje uree i vode i uklju?en meša?. Treba paziti da se naglo u malu koli?inu ... Read More »

Folijarna prihrana povećava prinose

Folijarna prihrana –  PRIHRANA KUKURUZA, ŠE?ERNE REPE I SOJE. U toku je zaštita ratarskih useva od korova . Kompanija Nutrileaders poljoprivrednim proizvo?a?ima nudi najsavremeniju folijarnu prihranu koja se odli?no kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da lakše prebrode stres od nepovoljnih vremenskih prilika i zaštitnih tretmana. Nutriamino Plus sadrži aminokiseline i fosfor. Preporu?uje se za bolji razvoj korena i brži ... Read More »