Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Fitotoksičnost herbicida

Tag Archives: Fitotoksičnost herbicida

Fitotoksičnost herbicida na pojedinim zemljištima

pesticid herbicidi

Fitotoksi?nost herbicida – Primena zemilišnih herbicida u prole?nim okopavinama  je preporu?ljiva. Osim preporuke o vrsti preparata, potrebno je ista?i da primena zemljišnih herbicida osim prednosti što omogu?ava dugotrajniju zaštitu u vreme kada je usev u najkriti?nijoj fazi neposredno posle nicanja,  sa sobom nosi opasnost od nastanka fitotoksije ( negativnog delovanja herbicida – trovanje biljaka ). Tako?e  trebamo biti oprezni kod kombinovanja ... Read More »