Thursday, 22 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: feromoni

Tag Archives: feromoni

Feromonske klopke smanjuju upotrebu pesticida

rezidba kit sistem gusta sadnja u voćnjaku

Feromonske klopke – Gajene vo?ne vrste napada veliki broj štetnih organizama. Usled aktivnosti i ishrane štetnih organizama prinos gajenih vo?aka i pored sprovedenih mera zaštite bilja može biti umanjen i do 30% u zavisnosti od vrste. I pored toga što se poslednjih godina ulažu veliki napori na uvo?enju integralne zaštite vo?aka, proizvo?a?i u želji da ostvare ve?e prinose i kvalitetnije ... Read More »