Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Faze razvoja –

Tag Archives: Faze razvoja –

Faze razvoja bobica kod vinove loze

faze razvoja cvetanje vinove loze vinograd posle

Faze razvoja bobica kod vinove loze U toku razvoja od zametanja do pune zrelosti bobice prolaze kroz nekoliko faza: Faza rasta Faza dozrevana ili faza šarka Faza zrelosti Faza rasta bobica Ovo je faza intenzivnog rasta bobice, traje u proseku od 45 do 60 dana u zavisnosti od sorte. Faza dozrevana ili faza šarka Sa završetkom porasta bobica polako počinje ... Read More »

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Pšenica – faze razvoja. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilago?en sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema ?ubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, šteto?ina, bolesti i td. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa neophodno ... Read More »

Faze razvoja – vinova loza tokom godine

grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Faze razvoja – vinova loza. Za one koji su podigli zasade vinove loze važno je da poznaju kroz koje faze razvoja prolazi vinova loza. Period vegetacije vinove loze počinje kretanjem sokova u proleće a završava se u jesen sa opadanjem lišća. U toku perioda vegetacije mogu se izdvojiti sledeće faze vegetacije –fenofaze razvoja. 1. kretanje sokova (suzenje) 2. porast lastara 3. ... Read More »