Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Faze razvoja pšenice

Tag Archives: Faze razvoja pšenice

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna

Pšenica – faze razvoja. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilago?en sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema ?ubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, šteto?ina, bolesti i td. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa neophodno ... Read More »

Faze razvoja pšenice tokom sezone jesen – leto

Faze razvoja pšenice- Ratarska proizvodnja se karakteriše nizom specifi?nosti i zavisi od velikog broja prirodnih ?inilaca, prvenstveno zemljišnih i klimatskih uslova. Klima se kao limitiraju?i faktor u poljoprivredi, ispoljava naro?ito pojavom ekstrema nekog ?inioca, a agrotehnika ima ulogu da omogu?i nesmetan rast i razvi?e strnim žitima, kao I da ublaži negativne klimatske uticaje na biljku. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu ... Read More »