Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: elementi

Tag Archives: elementi

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

Elementi neophodni za razvoj – Od svih hranivih makro i mikro elemenata azot, fisfor i kalijum imaju najve?i prakti?an zna?aj i moraju se redovno unositi u zemljište u obliku ?ubriva. Azot je konstitutivni elemenat. U?estvuje u izgradnji belan?evina, nukleinskih kiselina, hlorofila. On je najvažniji elemenat me?u jednako važnim. Azot se u zemljištu nalazi u organskom i mineralnom obliku. Biljkama je ... Read More »

FOLIJARNA prihrana gajenih kultura čuva plod

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

FOLIJARNA prihrana – Hranivo aplicirano na ovakav na?in može brzo da  deluje, brzo dospeva do hloroplasta, gde se obavlja proces fotosinteze, a i stepen iskoriš?enja hraniva unetog na ovaj na?inje izuzetno visok. Folijarna prhrana – izbegava se antagonizam izme?u pojedinih elemenata, fiksacija hraniva u zemljištu, kao i me?usobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupa?ni biljkama. U proizvodnji povr?a, kao ... Read More »