Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: dobar prinos

Tag Archives: dobar prinos

Crna ribizla, uslovi gajenja i dobar prinos

ribizla

Crna ribizla ima širok areal uspevanja i posebne zahteve u pogledu klimatskih i zemljišnih uslova. Položaj. Ribizla uspeva i dobre prinose daje na 300 do 800 m nadmorske visine a kada je u pitanju nadmorska visina iznad 1000 m bolji su južni sa prelazima ka isto?nim i zapadnim položajima zato što je na njima veca vlažnost vazduha i zemljišta. Zemljište. ... Read More »

Sumpor nužan za dobar prinos kultura

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

Sumpor nužan – sumpor  spada u red makro hranljivih konstitucionalni elemenata. Biljkama je pristupa?an isklju?ivo (jedino) u sulfatnoj formi. Uloga sumpora u biljkama je višezna?na: ulazi u sastav aminokiselina i proteina, enzima, održava ravnotežu aniona i kationa, ulazi u sastav razli?itih stani?nih faktora, ima važnu rolu (ulogu) u ve?ini biohemijskih procesa. Sumpor nužan za dobar prinos kultura Sumpor je potreban ... Read More »

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

Obrada zemljišta Zemljište je važan vegetacioni ?inilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim ?iniocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih ?ubriva su veoma važni ?inioci koji uti?u na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obra?ivanje oranice je osnovno i glavno ... Read More »