Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje voćaka

Tag Archives: Djubrenje voćaka

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Djubrenje vo?aka – Na održavanje i redovno plodonošenje vo?nih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  vo?aka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, poja?ava otpornost vo?aka prema niskim tempera – turama, bolestima i šteto?inama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje vo?aka ima ... Read More »

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

?ubrenje vo?aka – Po završetku vegetacije, nakon opadanja liš?a, liš?e treba pokupiti i izbaciti iz vo?njaka jer je ono nosilac mnogih bolesti i šteto?ina. Na redovno plodono- šenje i kvalitet vo?a bitno uti?e jesenja obrada i ?ubrenje zasada. Jesenja obrada podrazumeva oranje na manjoj dubini, oko 15 – 18cm, jer bi obrada na ve?oj dubini mogla da dovede do ošte?enja korenovog ... Read More »