Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Djubrenje voćaka za obilan kvalitetan rod

Tag Archives: Djubrenje voćaka za obilan kvalitetan rod

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

maline jabuke uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Djubrenje vo?aka – Na održavanje i redovno plodonošenje vo?nih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  vo?aka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, poja?ava otpornost vo?aka prema niskim tempera – turama, bolestima i šteto?inama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje vo?aka ima ... Read More »