Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetni pupoljci

Tag Archives: Cvetni pupoljci

Cvetni pupoljci – vreme formiranja budućeg roda

cvetni pupoljci savetovanje

Cvetni pupoljci – Postupak  stvaranja traje dugo i vrlo složeno, odakle direktno zavisi plodnost stabala vo?a. On može biti jednokratan (kao što je kod ve?ine listopadnih vo?aka) i višekratan (kod velikog broja remontantnih vrsta – primer jagode, maline, agrumi i dr.) Sama deoba pupoljaka na cvetne i vegetativne kod vo?aka doga?a se sredinom prethodne godine, odnosno u drugoj polovici vegetacije i ... Read More »

Kajsija rodne grančice, cvetni pupoljci

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kajsija rodne gran?ice – Kajsija formira cvetne pupoljke na jednogodišnjim granama razli?ite dužine, koje izbijaju iz dvogodišnjeg ili starijeg drveta. Klasifikacija ovih grana zasniva se na njihovoj dužini, koja zavisi od uslova pod kojim se razvijaju, nivoa primenjene agrotehnike (?ubrenje i navodnjavanje), rezidbe i sorte. Na osnovu napred navedenog kajsija formira slede?e rodne grane: kratke rodne grane u vidu majskih ... Read More »

Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

Cvetni pupoljci – Na formiranje cvetnih pupoljaka može se uticati izvesnim agrotehni?kim i pomotehni?kim merama, kao što su: 1./ Izbor podloge – na slabo bujnim podlogama ranije po?inje i obilnije je formiranje cvetni pupoljci. Oni ulaze u period zimskog mirovanja sa ja?e diferenciranim za?ecima cveta, tako da su osetljiviji prema mrazu. Slabo bujne podloge imaju manje razvijen korenov sistem. i ... Read More »

Kalemljenje na spavajući pupoljak

trešnja višnja formiranje rezidba višnja kalemljenje

Kalemljenje na spavajući pupoljak – Okuliranje (očenj) na spavajući pupoljak izvodi se od sredine jula do kraja avgusta. Potrebno je pripremiti kalem- grančice. One moraju biti jednogodišnje, dobro sazrele (zdrvenjene), potpuno zdrave i sa dobro razvijenim pupovima. Kalem – grančice prvo treba skidati sa starijih stabala čiji letorasti ranije sazrevaju, a kasnije sa mladih, bujnih i zalivanih stabala. Odmah po ... Read More »