Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetanje

Tag Archives: Cvetanje

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »

Višnja – formiranje cvetnih pupoljaka

visnja cvet tereni za gajenje

Višnja – Proces formiranja cvetnih za?etaka je dugotrajan i veoma složen i kod višnje je jednokratan i od njega zavisi rodnost. Deljenje pupoljaka na cvetne i vegetativne kod višnje se dešava sredinom prethodne godine, tj. u drugoj polovini vegetacije, i produžava se tokom jeseni i zime, sve do po?etka pupljenja. To prakti?no zna?i da u našim uslovima po?etak formiranja cvetnih ... Read More »

LUBENICE rasad na vreme, u mesecu aprilu

lubenica

LUBENICE rasad na vreme – Prošli su mrazevi, stigle su temperature od 20 C i treba razmišljati o tome kako ?emo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za po?etak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE Na temperaturi od 25°C seme lubenice ni?e za 4-8 dana, a to je i optimalna ... Read More »

Crveni voćni pauk preti cvetalim voćnjacima

Crveni vo?ni pauk – Vo?arima sve više problema zadaje crveni pauk,si?ušna vo?na grinja, ina?e stalni stanovnik u vo?njacima. Uposlednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokova?a zna?ajnih šteta, naro?ito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomo?i u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih godina ... Read More »

Cvetanje trešnje ne garantuje dobar rod

Poljoprivredne proizvo?a?e ?esto zbunjuje ?injenica da zdrava stabla trešnje, dobrog izgleda i kondicije, sa obilno cvetalom krošnjom ne donose plodove. Za ovakvu pojavu postoji više razloga ali je svakako naj?eš?i i najozbiljniji oprašivanje.    Kod trešnje je prisutna homomorfi?na i monofaktorijalna gametofitna samokompatibilnost koja je kontrolisana S-lokusom sa multiplim alelima. Na osnovu radova svetskih nau?nika sorte trešnje se svrstavaju u ... Read More »

Pšenica tokom perioda razvoja biljke

Pšenica tokom perioda razvoja – Ozima strna žita za nesmetano klasanje, vlatanje i cvetanje, odnosno za prelazak iz vegetativne u generativnu fazu, zahtevaju delovanje niskih temperatura odre?enog trajanja. Takve uslove ozima žita nalaze u prirodi tokom jeseni i zime. Ozima žita zasejana u kasno prole?e ne nalaze uslove niskih temperatura u potrebnom trajanju, pa ne prelaze u generativnu fazu, odnosno ... Read More »