Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Crna pegavost

Tag Archives: Crna pegavost

PLAMENJAČA paradajza ,crna pegavost, pepelnica

paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica

PLAMENJA?A paradajza (Phytophthora infestans) oprez u plasteniku !! Simptomi plamenja?e se javljaju na svim nadzemnim delovima paradajza – listu, stablu, granama, zelenim i zrelim plodovima. Na liš?u se javljaju krupne pege, svetlozelene i vodenaste, najpre  od vrha lista ili oboda lista, pege se brzo uve?avaju, dok ceo list ne bude zahva?en. U vlažnim uslovima po obodu pega, sa nali?ja lista, javlja se beli?asta ... Read More »

BOLESTI luka tokom sezone gajenja

crni luk trulež luka sadnja luka

  BOLESTI LUKA i njihovo tretiranje zaštitnim sredstvima. Najzna?ajnije bolesti luka – Trulež glavica i lisna pegavost luka (Botrytis allii, B.squamosa, B. cinerea). Štete koje ovaj patogen može pri?initi mogu biti velike a ogledaju se u propadanju lisne mase, što dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta lukovica. B.allii i B.squamosa dovode do pegavosti  lista. Nastaju sitne beli?aste ili žu?kaste pege, ... Read More »

BOLESTI korenastog povrća tokom sezone

mrkva čuvanje šargarepa

BOLESTI korenastog povr?a – Najzna?ajnije bolesti korenastog povr?a (mrkva, celer, peršun). Crna pegavost mrkve (Alternaria radicina). Zbog poleganja i propadanja klijanaca,kao i truleži korena u polju i skladištu,ovo je ekonomski zna?ajan patogen ove familije biljaka. Biljke inficirane u fazi klijanja izumiru pre nicanja. Biljke zaražene nakon nicanja požute, a liš?e nekrotira. Na korenu mrkve izaziva crnu trulež.   Mere zaštite ... Read More »

Crna pegavost – opasna bolest vinove loze

vinograd

Crna pegavost – Parazitna gljiva Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze i izaziva veoma opasnu bolest pod nazivom Crna pegavost ili Fomopsis. Može, ako se ne sprovode mere zaštite, da dovede do potpunog propadanje ?okota. U našim vinogradima ova bolest je veoma raširena, ali joj se ne poklanja odgovaraju?a pažnja, retko se usmereno suzbija, pa zato u skoro svakom ... Read More »

CRNA PEGAVOST krompira, nužan je plodored

Crna pegavost krompira se pojavljuje na svim nadzemnim delovima krompira, a retko su zaražene i krtole. Prvi simptomi se javljaju na donjem, starijem liš?u u vidu pega. One su u po?etku sivo mrke boje, sitne (1-2 mm) i uglavnom okrugle. Kasnije se uve?avaju (5 – 7 mm), postaju crne i na njima se isti?u zone koncentri?nih krugova, što je karakteristi?an ... Read More »

CRNA PEGAVOST krompira može “odneti” urod

Crna pegavost bolest krompira. Krompir spada u red najintenzivnijih ratarskih kultura i može da, s obzirom na prirodne potencijale s kojima raspolaže naša zemlja, predstavlja zna?ajan strateški proizvod.  Plodored  Krompir najbolje uspeva posle leguminoza, zatim strnih žita, a posle njega se mogu gajiti sve kulture koje su osetljive na zakorovljenost. Najbolje uspeva na plodnim zemljištima, mada uz primenu pune agrotehnike ... Read More »

Crna pegavost paradajza može prepoloviti urod

Crna pegavost paradajza – Ova fitopatogena gljiva napada sve nadzemne delove biljke paradajza. Do infekcije može do?i još pri proizvodnji rasada i tada se na liš?u zaraženih biljaka javljaju tamnomrke pege. Kod starijih biljaka prve pege se uo?avaju na donjem, starijem liš?u. To su sitne, uglavnom okrugle, sivomrke pege. Vremenom se uve?avaju i pocrne. Specifi?an simptom je obrazovanje zona u ... Read More »