Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: čokot

Tag Archives: čokot

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota rodnim okcima na rastenje, rodnost i kvalitet – Opterećenje označava broj okaca koji se pri rezidbi ostavlja na čokotu ili m2 površine vinograda. Veličina opterećenja zavisi od sorte i uslova sredine. U našim vinogradima broj okaca po m2 varira od 6 do 16, a po čokotu se menja prema razmaku sađenja loze. U uskorednim vinogradima, ... Read More »

Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

vinograd

Mraz u vinogradu – Nisu svi organi vinove loze podjednako osetljivi prema dejstvu niskih temperatura. Prema tome, neki organi mogu stradati u različitoj meri, što prvenstveno zavisi od vremena kada se mrazevi javljaju. Otpornost loze prema niskim temperaturama može se definisati na sledeći način: Osetljivost loze na mrazeve je slabija ukoliko je životna aktivnost manja i obrnuto. Osetljivost loze prema mrazevima ... Read More »

Visina stabla čokota određuje kvalitet i prinos

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Visina stabla ?okota. Opredeljenje – odgovaraju?a visinu stabla ?okota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više ?inilaca, od kojih svaki na svoj na?in preko stabla uti?e na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala ?okota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grož?a. Najvažniji ?inioci koji uti?u na opredeljenje pri izboru visine stabla ?okota su: -godišnji raspored toplote i ... Read More »

Prinos grožđa zavisi i od načina rezidbe

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Prinos grož?a – Pod optere?enjem ?okota rodnom lozom podrazumeva se ostavljanje odre?enog broja kondira, kondira i lukova, ili samo lukova sa odre?enim brojem pravih okaca prilikom rezidbe na zrelo. Odre?eni oblik ?okota može da nosi samo odre?eni broj kondira, kondira i lukova ili samo lukova. Npr. na župskom uzgojnom obliku ?okota može se ostaviti 4-8 kondira; na Gijovom jednogubom obliku ... Read More »

Podmlađivanje čokota može biti dobra mera

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

Podmla?ivanje ?okota vinove loze predstavlja skup radnji koje se izvode na zemljištu, ?okotima i naslonima u cilju obnove vegetativnog i rodnog potencijala i produženja vremena rentabilne eksploatacije starih vinograda. Može se primeniti u starim plantažnim vinogradima koji su u periodu opadaju?e rodnosti, ali i u starim vinogradima sa malim razmacima sadnje. Mere se ponekada preduzimaju u vinogradima u kojima do?e ... Read More »

Čokot izbor visine stabla utiče na rodnost

?okot izbor visine stabla  Opredeljenje za odgovaraju?u visinu stabla ?okota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više ?inilaca, od kojih svaki na svoj na?in preko stabla uti?e na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala ?okota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grož?a. Najvažniji ?inioci koji uti?u na opredeljenje pri izboru visine stabla ?okota su: godišnji raspored toplote ... Read More »

Period mirovanja loze – sadržaj šećera i skroba

Period mirovanja –  U našem podru?ju vinova loza prolazi kroz period zimskog mirovanja, period kad ne ispoljava vidljivu fiziološku aktivnost. U ovom periodu prestaje rastenje organa, a disanje i transpiracija se svode na minimum. Ulaskom u period zimskog mirovanja vinova loza prelazi u posebno kvalitetno stanje, koje ima druga?ije procese od onih koji dominiraju u vreme perioda vegetacije, ali izme?u ... Read More »

Špalirni način gajenja ili klasični način

Špalirni na?in gajenja ili … Savremeni uzgoj vinove loze podrazumeva špalirni na?in gajenja. Me?utim, šta uraditi sa starim, vrednim vinogradom, gajenim na ?okotu? Mogu?e je prevesti takav vinograd na savremeni, špalirni na?in gajenja. Prelazak od klasi?nog na špalirni na?in uzgoja. Radi se o prevo?enju vinograda sa ?okotima guste sadnje s niskim stablom na povišene forme i šparilno gajenje. Tu se ... Read More »

Vezivanje glave čokota, lastara vinove loze

Vezivanje glave ?okota, lastara – Za sve poznate oblike ?okota sa srednje visokim i visokim stablom postoji potreba da se stabla, glave i lukovi kordunica vezuju. Stablo i glava ?okota vezuju se uz kolac ili stub, a krakovi redovno uz žicu. Ako za stablo nije obezbe?en kolac, pritka, stub ili druge vrste naslona, tada se delovi ?okota, tj. stablo, glava ... Read More »